Bruk av alkolås bilde1

Alkolås som kvalitetssikringsverktøy
Det er i dag mange fylkeskommuner som har stilt krav om alkolås i kollektivtransporten. I tillegg er det flere transportfirmaer og taxiselskaper som har krav om alkolås i sine kjøretøy for å kvalitetssikre transporter og styrke sitt omdømme. Ved å innføre alkolås kan en forvente en kostnadsbesparelse som følge av færre ulykker og forhindring av at gods ikke kommer fram i tide, ved for eksempel at sjåføren blir stoppet av politiet.  Bruk av alkolås bør derfor bli en naturlig del av en systematisk sikkerhetstenkning i vegtransport. Det finnes enkelte privatpersoner som har installert alkolås i sine personbiler. Statens vegvesen har hatt alkolås i sine kjøretøy siden 2006. Vi regner med at vi har et sted mellom 5000 – 7000 alkolåser i Norge i dag. I mars 2018 vedtok Stortinget at det skal være krav om alkolås i alle norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag på veg. Dette kravet trådde i kraft 1. januar 2019, Kjøretøy som allerede er registret må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift. Les mer om dette i vår rapport "Rus i trafikken".

Alkolås som alternativ til tap av førerett - alkolåsprogram
Alkolås ble først tatt i bruk som alternativ til tap av førerett i USA i 1986 for å redusere omfanget av gjentatt promillekjøring. I dag er alkolås i bruk i de fleste delstater i USA, Australia og i Canada. Tilsvarende er det 12 land i Europa som enten har eller er i ferd med å utvikle alkolåsordninger. Dette er Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, England, Frankrike, Østerrike, Polen, Estland og Slovenia. Se oversikt her. Et alkolåsprogram gir den promilletatte mulighet for å kjøre bil med alkolås i tapstiden. Vedkommende får utstedt et kjørebevis, der det framgår at man bare kan føre et kjøretøy med alkolås. Kjørebeviset skal være gyldig så lenge tapet av føreretten er fastsatt. For å delta i alkolåsprogrammet må vedkommende undertegne en avtale som innebærer at man gjennomgår en legevurdering av egnetheten til å ha førerett, og deretter gjennomfører legekontroller så lenge vedkommende er i alkolåsprogrammet.  Et normalt alkoholforbruk vil ikke slå ut på disse testene. Vanligvis må promillekjøreren selv sørge for å få installert alkolåsen i det kjøretøyet som skal brukes i tapstiden, og betale kostnadene for dette. Les mer om dette i vår rapport "Rus i trafikken"

Alkolås i kjøreskolebiler
Statens vegvesen har i tiltaksplan for trafikksikkerhet (2018-2021) videreført forslaget om å vurdere krav om alkolås i alle kjøretøy som brukes til førerprøver. Sande trafikkskole er eneste kjøreskole som så langt (2017) har installert alkolås i hele sin kjøretøypark. Kjøreskolenes bransjeorganisasjoner er positive til tiltaket. Hvis kjøreskoleeleven blir møtt med kravet om at både elev og lærer må blåse i en alkolås før kjøreturen, så er dette med på å skape gode holdninger allerede fra første kjøretur. På denne måten synliggjøres trafikklæreren som et forbilde, og dette vil trolig ha en oppdragende effekt på ungdom. Les artikkelen om Sande trafikkskole  i Motorføreren 4-2017.

Alkobom bilde

Alkobom
I Sverige har alkobommer blitt prøvd ut som et middel for rask og effektiv promilletesting der mange bilister passerer ett punkt, for eksempel i ferjehavner eller ved grenseoverganger. Ved en alkobom tas en rask blåseprøve, og et øyeblikks analyse gjør at bommen går opp for de som er edru. Sverige besluttet i september 2017 å sette av 73 millioner kr til å installere alkobommer på viktige ferjeleier og Öresundsbroen i løpet av de tre neste årene. Les mer om når innføringen skal skje hos Sveriges Riksdag.

Sist oppdatert: Juli 2020