Promillegrense og straffereaksjoner for fritidsbåtførere

Promillegrense og straffereaksjoner for fritidsbåtførere

Publisert: 22. januar 2021

I Norge har vi to ulike promillegrenser for båt. For førere av fritidsbåter under 15 meter er høyeste tillatte promille på 0,8. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2.

Promillegrense fritidsbåter under 15 m

For førere av fritidsbåter under 15 m er promillegrensen regulert i Småbåtloven, der er promillegrensen i Norge 0,8 promille. Loven trådte i kraft 1. januar 1999. Inntil da hadde promillegrensen vært på 1,5.

Promillegrense større båter og skip

For større båter og skip er promillegrensen 0,2 promille. Det er regulert i Sjølovens § 143 Alkoholpåvirkning m.m. Det er heller ikke anledning til å nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i tjenestetiden. Forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner. Du finner Sjøloven her.

Straffereaksjoner

  • Promille fra 0,8 opp til 1,2 – forelegg på 6000 kroner
  • Promille over 1,2 – forelegg på 10.000 kroner
  • Promille over 1,5 – fengsel

I tillegg er beslag og inndragning av båtførerbevis vanlig ved promille over 0,8. Inndragningstiden er fra 12 måneder og oppover, avhengig av hvor høy promille det er snakk om, samt omstendigheter ved båtkjøringen.
(Se klar dom fra Høyesterett om tap av førerrett).

Promillegrensen gjenstand for debatt

I 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere sikkerheten ved fritidsbåtbruk i et vidt perspektiv. Gruppen så også på promillegrensen til sjøs. Et solid flertall i arbeidsgruppen og høringsinstansene gikk inn for en reduksjon i promillegrensen til sjøs. Men etter en samlet vurdering kom Nærings- og fiskeridepartementet fram til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å endre promillegrensen for fritidsbåter. Rapporten og høringsuttalelsene kan du lese her.

25. oktober 2018 ble det fremmet et Dok. 8 forslag av Krf om å senke denne grensen til 0,2 promille, som for førere av større båter og skip. Forslaget ble nedstemt av Stortinget 15. januar 2019.

I juni 2019 kom stortingsmelding nr. 30 (2018-2019) Samhandling for betre sjøtryggleik ut. Heller ikke denne gang gikk regjeringen inn for å vurdere reduksjon av promillegrensen til sjøs. Du finner hele stortingsmeldingen her.
Ønsker du å lese vårt høringsinnspill, finner du det her.

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

§ 33. Alkoholpåvirkning av småbåtfører

Under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ingen føre eller forsøke å føre en småbåt som har:

1.motor som fremdriftsmiddel,
2.seil som fremdriftsmiddel og en største lengde på 4,5 meter eller mer, eller
3.brukes til passasjertransport i næring.