MA – Rusfri Trafikk mener

Print

  • MA - Rusfri Trafikk er trafikksikkerhets-organisasjonen som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket fører i trafikken.
  • Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av rus i trafikken.

  • MA har fokus på:
  • Rusfri trafikk – Nullvisjonen
  • Forebyggende trafikksikkerhetstiltak
  • Kontroll og overvåking
  • Samferdsel og miljøtiltak

Last ned vår politiske plattform her og vår handlingsplan her

 

 

 

Høringssvar fra MA - Rusfri Trafikk:

30.10.2020 Høring - Meld. St. 29 (2019-2020) Politimeldingen - et politi for fremtiden

23.10.2020 Høring i Justiskomiteen, 2020, Statsbudsjettet 2021 Prop. 1 S (2020-2021)

22.10.2020 Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen 2020, Statsbudsjettet 2021 Prop. 1 S (2020-2021)

20.10.2020 Høring - Helsekomiteen 2020, Statsbudsjettet 2021 Prop. 1 S (2020-2021)

15.10.2020 Høring - Næringskomiteen, Statsbudsjettet 2021 Prop. 1 S (2020-2021)

21.09.2020 Høring - Stavanger kommune Trafikksikkerhetsplan

21.09.2020 Høring - Rauma kommune Trafikksikkerhetsplan

17.09.2020 Høring - Eigersund kommune Trafikksikkerhetsplan

16.09.2020 Høring - Nes kommune trafikksikkerhetsplan

31.08.2020 Høring - Utkast til forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak, Samferdselsdepartementet

24.08.2020 Høring - Trafikksikkerhetsplan Evenes kommune 24.08.2020

15.06.2020 Innspill - Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020 - 2025

12.05.2020 Høring - Handlingsplan for forebygging av selvmord

06.05.2020 Høring - Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019 - 26

20.04.2020 Innspill - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet

24.03.2020  Innspill Kragerø kommune Trafikksikkerhetsplan

13.03.2020  Innspill Hægebostad kommune Trafikksikkerhetsplan  

14.02.2020  Innspill til Samferdselsdepartementet om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 - Trafikksikkerhet

06.02.2020 Høring fartsgrense på motorveger og standarder på veger med trafikkmengde mellom ÅDT 6 000 - 20 000 - Vegdirektoratet

03.02.2020  Høring - Kommunedelplan Trafikksikkerhet Indre Fosen 

03.01.2020 Høring - Meld. St. nr 30 Samhandling for betre Sjøtryggleik 

29.10.2019 Høring - Trafikksikkerhetsplan Tjeldsund kommune 

29.10.2019 Høring - Trafikksikkerhetsplan Midtre-Gauldal kommune

17.10.2019 Høring - Trafikksikkerhetsplan nye Trondheim kommune

14.10.2019 Høring - Transport og kommunikasjonskomiteen, Samferdselsbudsjettet 2020 Prop. 1 S (2019-2020)

02.10.2019 Høring - Helse og omsorgskomiteen, Prop 124 L Endringer i obduksjonsloven MA - Rusfri Trafikk 

10.09.2019 Høring - Trafikksikkhetsplan Sel kommune

16.08.2019 Høring - Trafikksikkerhetsplan Eigersund kommune

27.06.2019 Høring - Trafikksikkerhetsplan Ringebu kommune

27.06.2019 Høring - Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune

11.06.2019 Høring - Forslag om ny læreplan i kroppsøvingsfaget

04.06.2019  Høring - Forslag til forskriftsendring fraværsgrensen og trafikkopplæring 2019

23.05.2019 Høring - Kragrø kommune TS-plan

16.05.2019 Høring - Trafikktryggingsplan Hareid kommune

15.04.2019: Høring - Bærum kommune TS-plan

15.04.2019 Høring - Trafikksikkerhetsplan Sirdal kommune

15.04.2019 Høring - Trafikksikkerhetsplan Vevelstad kommune 

25.02.2019 Høring - Innspilll handlingsplan mot fritidsbåtulykker 2019

11.02.2019: Høring – Trafikksikkerhetsplan Iveland kommune

30.01.2019: Høring – Trafikksikkerhetsplan Siljan kommune

18.12.2018: Høring – Representantforslag 35 S (2018-2019) om veiprising

08.11.2018: Innspill til Udir om skisse til nye læreplaner

07.09.2018: Innspill Folkehelsemeldinga 2019

29.08.2018: Høringssvar «Forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.»

06.03.2018: Høring – Representantforslag 74 S om bruk av alkolås og Prop. 31 L (2017-2018) Endringer i vegtrafikkloven (alkolås)

29.11.2017: Høring – NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap

20.11.2017: Høring - utkast til Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

25.10.2017: Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Samferdselsbudsjettet 2018 Prop. 1 S (2017 – 2018)

01.06.2017: Høringssvar fra MA - rusfri trafikk - Alkolås i all persontrafikk mot vederlag på veg

29.05.2017: Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021 - fra MA - rusfri trafikk

24.02.2017: Høringssvar fra MA – Rusfri trafikk - Ny lov om selvkjørende kjøretøy

30.01.2017: Meld. St. 40 (2015 – 2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering

13.10.2016: Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen Samferdselsbudsjettet 2017 Prop. 1S (2016 – 2017)