Fra venstre: Christer Sand, Christer Folkesson, Anne Beate Budalen og Lars-Olof Sjöström

06.02.19

Drogfri trafikk i Norden - et viktig samarbeid

MA – Rusfri Trafikk, MHF Sverige og MHF Åland samler Nordens aktører og eksperter for å videreutvikle og effektivisere tiltak mot kjøring i narkotika- og medikamentrus.

Samarbeidsprosjektet «Drogfri trafikk i Norden» har pågått siden 2014, og for 2019 har prosjektet nettopp fått bevilget nye midler fra Stiftelsen Ansvar for Framtiden.

– Det er vi takknemlige for, sier generalsekretær i MA, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Økningen i antall narkotikapåvirkede førere er en alvorlig trussel mot Nullvisjonen og de nasjonale trafikksikkerhetsmålene. Sammenligner vi trafikkulykkestudiene i de nordiske landene finner vi at ca. 7 til 10 prosent av ulykker med dødelig utgang skyldes førere påvirket av medikamenter og illegale stoffer.

Møteplass
– Det er viktig at vi, som uhildede aktører, samler og formidler kunnskap og «best practice» på et så komplekst felt som dette, mener Fjellvang Kristoffersen.

De nordiske landene har mye å lære av hverandre. Ingen er like, hverken i lovgivning eller metoder for å stoppe ruskjørerne. Ny forskning bringes til torgs, nye narkotiske stoffer oppdages. Alt dette er det viktig å få kunnskap om.

– Derfor har vi i prosjektet arrangert en Møteplasskonferanse hvert år der hensikten er å spre viten, utvikle synergier og debattere problemstillinger, sier generalsekretæren.

Her deltar de ledende nordiske aktørene og ekspertene på området. Årets konferanse legges til Stockholm høsten 2019.

Standardisering av instrumenter
Et av målene i prosjektet er å bidra til utvikling av en standard for hurtigtestere av illegale stoffer. Det finnes ulike analyseinstrumenter for hurtigtesting av spyttprøver i veitrafikken, og de varierer i kvalitet og nøyaktighet. 

– Det sier seg selv at instrumenter som skal benyttes for å avdekke påvirkning av narkotika hos bilførere, må være nøyaktige, sier Fjellvang Kristoffersen.

Dette prosjektet har derfor engasjert seg i arbeidet med å fastsette en standard for disse, slik at man ivaretar kvalitet og funksjonalitet både i forhold til nøyaktige målinger på ulike stoffer og at instrumentet skal fungere under varierende nordiske værforhold.

Arbeidet skjer i regi av SIS (Swedish Standards Institute). Det er blant annet etablert kontakt med det norske utrykningspolitiet (UP) for å høste av deres erfaring med innkjøp av ulike rustestere. Arbeidsgruppen ledes av trafikksikkerhetssjef, Lars Olov Sjöström fra MHF.