kinkyporn.cc amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Foto: MHF

09.10.18

For lite til trafikksikkerhet i statsbudsjettet

MA – Rusfri Trafikk registrerer med skuffelse at regjeringen følger opp sin dårlige trend ved å holde bevilgningene på programområdet Trafikksikkerhetstiltak nede.

Etappemålet uoppnåelig uten flere midler
I toppåret 2013 bevilget den rødgrønne regjeringen hele 869 millioner kroner til Trafikksikkerhetstiltak, mens i budsjettet for 2019 foreslår regjeringen 514,4 millioner. Justert for prisstigning er dette det laveste beløpet under Solberg-regjeringen.

– Hvis det ikke stilles flere midler til disposisjon for å kunne gjennomføre tiltakene i Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet, vil vi ikke ha mulighet til å nå etappemålet som er satt i Nasjonal Transportplan (NTP) om maks 500 drepte og hardt skadde i 2025. MA – Rusfri Trafikk krever at regjeringen gjør noe med dette nå, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Savner tiltak
Fokuset i statsbudsjettet er fortsatt på fysiske tiltak langs- og på veien, mens trafikantrettede tiltak igjen er en salderingspost. I 2017 var det 106 personer som ble drept i trafikken og 665 som ble hardt skadd. Selv om dette er det laveste antallet drepte i trafikken siden før andre verdenskrig, har vi fremdeles en vei å gå før vi når nullvisjonen om ingen hardt skadde og drepte på veiene våre.

–Vi ser at antallet hardt skadde i trafikken ikke har endret seg særlig siden 2010. Rus er fremdeles en av de viktigste årsakene til dødsfall og alvorlige skader i trafikken. Regjeringen har så langt ikke vært villig til å se på hverken innføring av alkolås som alternativ til inndragning av førerkortet, eller å sette i gang forsøk med alkobom ved viktige grenseoverganger og havner, sier Kristoffersen.

Trafikkantrettede tiltak som vi vet virker
Mange europeiske land, som blant andre våre naboland Sverige, samt Canada og USA, benytter alkolås som et alternativ til fengselsstraff og tap av førerkort, for promilledømte. Evalueringer viser mindre promillekjøring og trafikkulykker blant deltakerne. Et forslag til program i Norge ble utarbeideidet både i 2008 og i 2012, uten at et konkret arbeid med iverksetting har skjedd.

Når det kommer til alkobom har den svenske riksdagen bestemt at det skal etableres alkobommer i alle svenske havner, og har bevilget 78 millioner svenske kroner til formålet. MA – Rusfri Trafikk ønsker at det også her til lands iverksettes et fullskalaforsøk med alkobom i en internasjonal fergehavn, eller på Svinesund grensestasjon. På denne måten kan vi høste nødvendige erfaringer og vurdere hvorvidt vi skal ha en full implementering.

Mer penger til forebyggende arbeid
Samferdselssektoren får bevilget nødvendige milliarder til vegvedlikehold, til bygging av sikre veier og investeringer i infrastruktur. Men hittil har det kun vært fine ord og løfter når det kommer til viktigheten av kunnskapsheving og forebyggende arbeid.

– Vi mener det bør settes av et større beløp til de myke og også svært viktige trafikksikkerhetstiltakene; nemlig det forebyggende og holdningsskapende arbeidet som de frivillige trafikksikkerhets-organisasjonene bidrar med, sier Kristoffersen.

Per i dag er eneste mulighet å søke midler fra Samferdselsdepartementets pott for lokale trafikksikkerhetstiltak. MA – Rusfri Trafikk var forbauset over halveringen av denne potten i fjor, og at det lave nivået opprettholdes i forslaget til neste års budsjett. I budsjettet foreslås det å holde denne potten på samme lave nivå som i 2018; fire millioner kroner.

– Vi mener den burde vært minst det dobbelte, stadfester generalsekretæren.

Statsbudsjettet og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg forutsetter at andre aktører enn de som får direkte støtte over samferdselsbudsjettet, også bidrar til at etappemålet om maksimalt antall drepte og hardt skadde reduseres. MA – Rusfri Trafikk mener derfor at fra og med neste års budsjett burde frivillige trafikksikkerhetsorganisasjoner tilgodeses med driftsstøtte i form av en søkbar tilskuddsordning etter fastlagte kriterier.