Helt på jordet

24.01.20

Helt på jordet

Jordebil er moro for ungdommen, men er det egentlig tillatt å sladde rundt på halmstubb og pløyde jorder? Svaret er sannsynligvis nei.

Å kjøre jordebil er et velkjent fenomen for mange ungdommer på bygda, særlig i tenårene. Her sladder man rundt på et jorde i en gammel bil som synger på siste verset. Og bilen, ja den skal kjøres til den tar kvelden.

Ulovlig?
Jordebil er gjerne noe som er «kult» for en periode, men etter hvert som ungdommen blir eldre, så vokser de fra det når de endelig har lov. De fleste
som sladder på jordet er nemlig ikke gamle nok til å øvelseskjøre eller til å ta lappen. Med andre ord er det en ulovlig aktivitet. Og blir du tatt bak rattet i
en jordebil, risikerer du å få et oppgjør med politiet.

Dette sier reglene
Ifølge Statens Vegvesen er det ikke lov å øvelseskjøre med bil før du er 16 år og har tatt trafikalt grunnkurs, uansett om du kjører på vei, en parkeringsplass eller på et privat jorde. I tillegg skal ledsageren ha fylt 25 år og ha hatt førerkort for bil sammenhengende de siste fem årene. Bilen som kjøres skal også alltid være registrert og i forskriftsmessig stand.
– En “jordebil” må være registrert i henhold til vegtrafikkloven § 17 og bruksforskriften § 2-6. Dette gjelder også på privat grunn og utenfor offentlig veg, forklarer Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens Vegvesen.

Ifølge Heggebø Lutnæs er et jorde å anse som innmark, og derfor gjelder ikke lov om motorferdsel i utmark. Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal. I innmark har allmennheten kun en ferdselsrett, den skal skje til fots, og er begrenset til vinterhalvåret. Annen ferdsel enn til fots, for eksempel bil, er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse.

Les hele artikkelen i Motorføreren 5-19 her.