Rus i MC-ulykker på veg ned!

28.09.17

Rus i MC-ulykker på veg ned!

Fersk undersøkelser fra TØI viser at andelen MC-førere som har vært påvirket av alkohol har gått ned.

Andelen førere som har vært påvirket av alkohol, har gått ned fra 14 % i 2005-2009 til 7 % i 2010-2014 (dette inkluderer henholdsvis 4 % og 2 % som har vært påvirket av blandingsrus). Andelen som har vært påvirket av kun annet enn alkohol, har økt fra 3 % til 6 %. Det er mest ruspåvirket kjøring blant førere som også viser annen ekstrematferd, som er utløsende enhet i ulykken, har vært anmeldt for straffbare forhold (især andre enn trafikkrelaterte forhold) og som kjører cross-MC eller R-sykkel.

TØI har analysert 254 dødsulykker fra 2005-14 på oppdrag for Statens Vegvesen basert på etatens dybdeulykkesanalyser.

I perioden 2010-14 har det vært 38 prosent færre dødsulykker på MC sammenlignet med 2005-09. På samme tid har antall motorsykler i trafikken økt med 22 prosent.

Risikoen for å omkomme og bli hardt skadd er blitt redusert med 27 prosent for lett MC og 40 prosent for tung MC i følge TØI.