06.03.18

– Trenger flere tiltak for å halvere rus i trafikken

I dag overleveres Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. MA - rusfri trafikk mener planen ikke inneholder nok oppfølgingstiltak for å kunne nå målet om en halvering av rus i trafikken innen 2026.

Nullvisjonen bilde

Dette er 5. gang det utarbeides en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og for første gang settes det et tilstandsmål for rus i trafikken.

Må brette opp ermene
Andelen som kjører under påvirkning av alkohol over 0,2 promille skal ikke være over 0,1 % i 2026. I 2017 var tallet 0,2 %. Skal vi nå målet om en halvering av fyllekjøringen, må alle brette opp ermene!

– Det er 14 oppfølgingstiltak i den nye tiltaksplanen rettet mot rus i trafikken. Dette er ikke nok for å nå målet i 2026, mener generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA - rusfri trafikk.

Derfor vil det nyetablerte samhandlingsforumet for rusfri trafikk bli en viktig arena for å diskutere nye tiltak, og sikre at rustiltakene gjennomføres.

– Det er viktig med et fortsatt stort fokus på trafikantrettede tiltak som holdningsskapende arbeid og bruk av ny teknologi, som alkolås. I tillegg til flere politikontroller for å få opp den subjektive oppdagelsesrisikoen, sier Kristoffersen.

Tverretatlig samarbeid
Tiltaksplanen gir en grundig framstilling av kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet, organiseringen av arbeidet og ulykkessituasjonen i Norge. Planen gir en samlet oversikt over tiltakene som skal gjennomføres i perioden.

136 tiltak er valgt ut for særlig oppfølging. Noen tiltak er nye, mens andre viderefører pågående trafikksikkerhetsarbeid.

Tiltaksplanen er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. MA-rusfri trafikk har vært en aktiv bidragsyter til planen, i tillegg til rundt tjue andre interesseorganisasjoner.

Planen bygger på Meld. St. 33 (2016-2017) , Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029), Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-2019,

Trygg Trafikks strategi 2018-2025, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.