MA mener

Print

 

  • MA er trafikksikkerhetsorganisasjonen som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken.
  • MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet av rus i trafikken.

 

  • MA har fokus på:
  • Rusfri Trafikk – Nullvisjonen
  • Forebyggende trafikksikkerhetstiltak
  • Kontroll og overvåking
  • Samferdsel og miljøtiltak

Last ned MAs politiske plattform

 

 

Her finner du høringsuttalelser i saker der MA har uttalt seg:

29.11.2017: Høring – NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap

20.11.2017: Høring - utkast til Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

25.10.2017:Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Samferdselsbudsjettet 2018 Prop. 1 S (2017 – 2018)

01.06.2017: Høringssvar fra MA - rusfri trafikk - Alkolås i all persontrafikk mot vederlag på veg

29.05.2017: Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021 - fra MA - rusfri trafikk

24.02.2017: Høringssvar fra MA – Rusfri trafikk - Ny lov om selvkjørende kjøretøy

30.01.2017: Meld. St. 40 (2015 – 2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering

13.10.2016: Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen Samferdselsbudsjettet 2017 Prop. 1S (2016 – 2017)