amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

TerjeTrringDirektrMA_foto_MAIMG_9889nettFra 1. februar 2012 trer en ny lov om ruspåvirket kjøring i kraft.
Nå innføres faste grenser for misbruk av medikamenter og narkotika, som likestilles med alkoholpromille.
En viktig milepæl i forsterket kamp mot rus i trafikken, mener MA - rusfri trafikk og livsstil.


Samtidig gir det en anledning til å peke på at også vanlige sovemedisiner og beroligende midler kan utgjøre en trafikkfare, hvis de ikke brukes etter resepten.


Nytt tiltak mot ruskjøring

- Den nye lovgivningen er et viktig tiltak i bekjempelsen av narkotika og medikamenter som et økende rusproblem i trafikken, enten det gjelder ett eller flere stoffer, eller i kombinasjon med alkohol, sier Terje Tørring, direktør i MA - rusfri trafikk og livsstil. Norge var først i verden med 0,5 grense for alkoholpromille, og senere var vi tidlig ute med 0,2. Nå får vi nye tiltak for å bekjempe trafikkdød og alvorlige skader som følge av ruspåvirket kjøring.

Ulovlig bruk

20 stoffer står på listen over medikamenter og narkotika, der det nå er beregnet hvilke stoffkonsentrasjoner i blodet som tilsvarer en forbudt alkoholpromille på 0,2. Folkehelseinstituttet har også gjort beregninger av stoffmengdene som tilsvarer de høyere straffegrensene på 0,5 og 1,2 promille. Dette skal gjøre straffeutmålingen enklere.

Rusmidler er av de viktigste årsakene til trafikkulykker, spesielt blant unge. Loven gir lettere mulighet for å oppdage og dømme rus av narkotika; forbudte stoffer som amfetamin, cannabis, kokain og heroin.

 Listen over stoffer inneholder imidlertid også lovlige, reseptbelagte sovemedisiner og beroligende medikamenter med benzodiazepiner og andre lignende stoffer. Benzodiazepiner tilhører gruppen trafikkfarlige legemidler. Dette vises ved at pakningen er merket med varseltrekant. Stoffene finnes i vanlige legemidler som for eksempel Valium, Sobril og Imovane. Loven retter seg først og fremst mot å ta ”verstingene” som skaffer seg medikamentene på ulovlig måte. For svært mange nordmenn bruker - og skal fortsatt bruke - disse reseptbelagte og nødvendige legemidler.

Følg resepten

Reseptbelagte legemidler er unntatt i de nye bestemmelsene, men de må brukes slik legen foreskriver. Kjører du etter å ha tatt en større dose eller en kombinasjon av flere av de aktuelle legemidlene, kan det bli gjort en individuell vurdering av påvirkningen i forhold til om den er straffbar. Selv om hvert enkelt av medikamentene ikke gir blodkonsentrasjoner over grensene, kan du samlet sett fremstå som påvirket.

- Og man kan uten å vite det utgjøre en fare for seg selv og andre. Er du i tvil, så snakk med legen, sier Tørring.

Politikontroll

Den nye loven gir politiet hjemmel til å stoppe bilister og foreta rutinemessige tester av om bilister er stoffpåvirket. Tidligere måtte det foreligge mistanke før de kunne ta en sjekk.

UP skal benytte såkalte hurtigtestere for å avdekke misbruk ved kontroll langs veiene. Foreløpig har man ikke funnet leverandør av slike, men politiet har lang trening i å avsløre misbruk på basis av å observere ”tegn og symptomer” hos bilførerne.

- I kampen mot alle dødsulykkene og alvorlige skader på grunn av rus på veien, må politiet få de nødvendige ressursene for å håndheve loven. Dette gjelder nå altså både alkohol, narkotika, legemidler og blanding av dette, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.Kontaktperson for denne pressemeldingen: Terje Tørring, direktør i MA - rusfri trafikk og livsstil. Tlf 920 60 821

Bildet: Terje Tørring, direktør i MA – rusfri trafikk og livsstil.


Om MA – rusfri trafikk og livsstil:

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble stiftet i 1928 og har hatt arbeidet mot rus i trafikken som fanesak siden da. Som bilorganisasjon har MA for øvrig et bredt tilbud til sine mange medlemmer.

Rus er medvirkende årsak i omtrent hver tredje dødsulykke på veiene. MA - tidligere kjent som Motorførernes Avholdsforbund - var en viktig pådriver da Norge som første land i verden fikk innført en promillegrense på 0,5 i 1936. MA spilte også en viktig rolle da denne grensen ble senket til 0,2. MA har et bredt engasjement i sitt trafikksikkerhetsarbeid, der ”Mennesket i trafikken” står sentralt.


30.01.2012