amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Til-pressmelding-22-8-12-komprimert

Skoleveiene må sikres bedre. Dette bør gjøres med en betydelig satsning på gang- og sykkelveier i nærheten av skolene. Barns sikkerhet må være i fokus, og samtidig vet man at mange skolebarn har behov for mer fysisk aktivitet, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.terjetorringdirektormanett
- Større satsning på gang- og sykkelstier vil bedre sikkerheten på skoleveien. Det vil også redusere behovet og kostnadene for busskyss og annen privat kjøring av elevene. Mange skolebarn er jo også for lite i bevegelse, så gang- og sykkelveier kan legge til rette for en helsegevinst, sier Terje Tørring i MA.Mennesket i trafikken


- MA setter et spesielt fokus på mennesket i trafikken; å legge til rette for at "myke trafikanter" kan ferdes trygt. Dette omfatter fotgjengere og syklister, ikke minst mener vi at skolebarn på skoleveien må sikres bedre, påpeker Tørring.

Han sier at dette må bør gjøres med en betydelig satsning på gang- og sykkelveier i nærheten av skolene. I dag er mange skolebarn utsatt for fare på skoleveien. Dette må løses ved at det settes inn nødvendige ressurser for å etablere gang- og sykkelveier i en distanse rundt skolene som er i henhold til den lengste gjeldende 4 km-grense for skoleskyss. MA har tatt til orde for en slik satsning i våre innspill til den nye Nasjonale transportplanen for 2014–2023 som er under arbeid. 


Spesiell satsning


- Det må legges opp til en spesiell satsning for å nå et slikt mål; for eksempel med øremerkete "gang- og sykkelvei-milliarder". Innsatsen for trafikksikkerhet og folkehelse, samt ytterligere styrking av trafikkopplæringen, krever også et tverretatlig perspektiv mellom myndighetene
innen trafikksikkerhet, helse, utdanning og miljø, sier MA-direktør Terje Tørring.

 
- - - - - - - -

Om MA – rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 84 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring. Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.


Kontaktperson:

Hans-Erik Hansen, redaktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 43 01 16.

 

Illustrasjonsbilde:

MA krever satsning på trygg og sunn skolevei


MA vil ha økt satsning på gang- og sykkelveier for å sikre skolebarn en trygg og sunn skolevei.

 
24.08.2012