amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Snart kan promillekjørere velge alkolås i stedet for å miste sertifikatet. En arbeidsgruppe foreslår overfor justisministeren dette som en del av soningen for promillekjørerne med de mest alvorlige overtredelsene. - Dette er et positivt tiltak, som vil bli det første norske lovpåbudet om alkolås som et effektivt redskap mot alkoholpåvirket kjøring, sier Terje Tørring, direktør i MA – rusfri trafikk og livsstil.


- MA har i et tiår arbeidet for innføring av alkolås, sier Tørring.

- Fra å være helt ukjent, ser vi nå at alkolås blir stadig mer akseptert og tas i bruk. Veien videre omfatter påbud om alkolås på skoleskyss, personbefordring og nyttetransport, før alle biler får det for å forhindre de mange alvorlige promilleulykkene.

De mest alvorlige

Arbeidsgruppen foreslår i den meget omfattende rapporten " Alkolås som alternativ til tap av førerett" at de mest alvorlige promillekjørerne kan få alkolås på bilen. Det er blant annet snakk om dem som fortsetter å kjøre selv om førerkortet er inndratt på grunn av kjøring med altfor høy promille. Alkolåsen er en form for startsperre i bilen. Sjåføren gir en liten blåseprøve som analyseres umiddelbart. Hvis prøven viser ulovlig promille er det ikke mulig å starte og kjøre.

– Forslaget er meget interessant og kan bedre trafikksikkerheten, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo i departementets pressemelding om saken 24. oktober.

Den promilledømte kan som alternativ til ubetinget fengsel og å miste sertifikatet, samtykke til bruk av alkolås. Tidsperioden for bruk av alkolås skal ifølge forslaget bestemmes av retten, og skal være av samme varighet som tap av førerett ville ha blitt. Alkolås skal ikke være en lettvint løsning for å unngå å miste sertifikatet. Det vil bli stilt strenge krav til oppfølging og kontroll. Promillekjøreren må blant annet delta i et program mot ruspåvirket kjøring i regi av kriminalomsorgen. Den domfelte må også selv dekke kostnadene til montering og drift av alkolås, samt underlegge seg jevnlige legeundersøkelser.

Gode erfaringer

Alkolåspprogrammer for promilledømte er allerede innført i blant annet Sverige, Finland, flere andre europeiske land og ikke minst en rekke stater i USA. Erfaringene synes å være gode. Det svenske alkolåsprogrammet har for eksempel vist økende deltakelse, der en av tre nå velger en slik løsning. I årets åtte første måneder hadde Transportstyrelsen fått inn 1323 søknader om å få være med fra de totalt 3985 som hadde fått sertifikatet beslaglagt.

- En innføring av dette forslaget er et godt tiltak som vil bidra til tryggere veier og at de som velger programmet får en mer bevisst holdning til en rusfri livsstil. Programmet er lagt inn under kriminalomsorgen. Nå imøteser vi også mer konkrete planer fra samferdselsmyndighetene med påbud om alkolås på andre kjøretøyer. Det vil begrense alkoholpåvirket kjøring og forhindre mange tragiske ulykker. Mer enn hver fjerde dødsulykke har rus som medvirkende årsak, sier Terje Tørring i MA.

- - - - - - - - -

Om MA - rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 84 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring. Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.

Kontaktperson:
Terje Tørring, direktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 920 60 821

TerjeTrringDirektrMA2012AlkolsNett

Terje Tørring, direktør i MA - rusfri trafikk og livsstil05.10.2012