amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

I en ny doktorgradsavhandling vises det at bilførere med rus kombinert av alkohol og et annet stoff har så mye som 232 ganger høyere ulykkesrisiko enn normalbilisten. Skremmende og et nytt bevis på at alle midler må settes inn i kampen mot både alkohol og annen rus i trafikken, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.


BilUlykkeIllustrasjonMAfotoHEHansenIMG1702Nett

- En rekke tidligere undersøkelser viser at kombinasjonsrus blant bilførere blir stadig vanligere, sier Terje Tørring, direktør i MA.

- Denne avhandlingen viser hvilken enorm risiko dette er for bilføreren selv, og hvilken fare de også utgjør for andre trafikanter.

Omfattende undersøkelse

Det er Stig Tore Bogstrand, forsker ved Folkehelseinstituttet, som nylig har lagt frem sin doktorgradsavhandling ”Alcohol, psychoactive substances and injuries in the emergency department”.

I et sammendrag av avhandling skriver Stig Tore Bogstrand at han har kartlagt bruk av psykoaktive stoffer, dvs alkohol, beroligende legemidler og narkotika hos skadde pasienter. Gjennom et helt år (2008) fikk 2118 pasienter (76 %) som ble innlagt med skader i akuttmottaket, Oslo universitetssykehus Ullevål, spørsmål om de ville delta i en studie om rusmidler og ulykkesrisiko, og 1960 (93 %) deltok. Pasientene fylte ut et spørreskjema, og blodprøver ble analysert ved Folkehelseinstituttet.

Farlige bilister

I utvalget av skadde har Bogstrand skilt ut bilførere. Blant bilførere som ble skadet i trafikken hadde så mange som 22 % psykoaktive stoffer i blodet, oftest alkohol (12 %) eller kokain eller amfetamin (10 %). Disse funnene ble sammenliknet med funn fra 5000 bilførere i normal trafikk, der det også fantes bilister som fikk påvist slike stoffer, men likevel langt færre (3 %).

Ut fra dette ble risikoøkning for trafikkulykker beregnet. Ulykkesrisikoen var størst når bilføreren hadde kombinert alkohol med et annet stoff, der risikoen var hele 232 ganger høyere. Ulykkesrisikoen var også betydelig forhøyet dersom bilføreren kun hadde drukket alkohol eller inntatt en kombinasjon av flere andre stoffer.

Ettersom bruk av rusmidler og beroligende legemidler eller sovemidler er såpass utbredt blant skadde pasienter, bør bruk av slike stoffer tas med som en viktig risikofaktor ved skadeforebygging, skriver Bogstrand i sammendraget.

- Undersøkelsen er et ytterligere, godt argument for stadig innsats mot rus i trafikken, også holdnings- og informasjonsarbeidet, sier Terje Tørring i MA.

- Politiet ble i fjor gitt hjemmel til å kontrollere om bilistene er ruset av andre stoffer enn alkohol, og nå er de nye hurtigtesterne tatt i bruk for å håndheve reglene. Dette er åpenbart meget nødvendig sammen med promillekontrollene.

_______________________________________________________________________

Om MA - rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 84 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring. Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført i alle nye kjøretøyer, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.

Kontaktpersoner:

Terje Tørring, direktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 06 08 21
Hans-Erik Hansen, redaktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 43 01 16


BilUlykkeIllustrasjonMAfotoHEHansenIMG1702Nett

Illustrasjonsbilde fra MA til fri bruk til denne pressemeldingen

19.03.2013