Eldre og risiko i trafikken 
41 trafikanter i alderen 70 år eller eldre var innblandet i 32 dødsulykker i 2017 (31 prosent av dødsulykkene). Blant de 41 trafikantene over 70 år som var innblandet i en dødsulykke i 2017 var 25 innblandet som fører, tolv som passasjer og fire som fotgjenger. 26 personer i alderen 70 år eller mer (25 % av alle drepte) omkom i 2017. Dette er tre flere enn i 2016, men langt færre enn i 2014 da 37 personer over 70 år omkom i trafikken. I 2018 var det 28 trafikanter (26 prosent av dødsulykkene) over 70 år som ble drept i en trafikkulykke. Dette er 2 flere enn i 2017. 

I 2017 ble fire av trafikantene over 70 år drept som fotgjengere, 14 som førere av bil, fem som passasjerer i bil, to som syklister og en som MC-fører. I 2018 var det 2 som ble drept som fotgjenger, 24 drept som fører eller passasjer i bil, 1 på sykkel og en annen. Aldersgruppen 70 år eller mer utgjør vel 10 % av befolkningen. Les mer i Statens vegvesen UAG-rapport for 2018

Ulykker med eldre trafikanter får også generelt et mer alvorlig utfall enn ulykker der yngre trafikanter er involvert, ofte på grunn av nedsatt fysisk tåleevne. Antallet eldre trafikanter blir stadig høyere, fordi andelen eldre øker og de holder seg lengre friske. 

Effekten av kurset "Bilfører 65+" er evaluert av Transport økonomisk institutt (TØI-rapport 841/2006). De fant at blant kursdeltakerne er risikoen for trafikkulykker redusert med mellom 22 og 35 prosent ett år etter kurset sammenlignet med førere som ikke har tatt kurset. Reduksjonen var imidlertid ikke statistisk signifikant, og kan dermed skyldes tilfeldige svingninger i ulykkestall. Hvis man tar utgangpunkt i at kurset reduserer ulykkesrisikoen med 22 prosent, er nytteverdien ved kurset beregnet til å være tre ganger større enn kostnadene ved kurset. 

Fakta om eldre i trafikken: 

  • Helsekrav til førerkort
  • Fra fylte 80år må en ha helseattest, som kan utstedes med inntil tre års gyldighet
  • Hvis fastlegen er i tvil om kjøreegenskaper, kan han be fylkeslegen henvise til kjørevurdering hos Statens vegvesen. Ved svekket førlighet, som er stabil, gjennomføres kjørevurdering uten at det må søkes til fylkeslegen
  • De med førerkort for manuelle kjøretøy kan ha kjørevurdering med bil med automatgir. Det kan medføre at de får begrenset førerkortet til automat.
  • Retningslinjer – førerkortveileder
  • Statens vegvesen har som mål å redusere risikoen for at bilførere på 75 + skal bli drept eller hardt skadd med 30 prosent i perioden 2018 – 2021.
  • Statens vegvesen arrangerer kurset 65+ for eldre sjåfører som ønsker å oppdatere seg. Rundt 15 prosent av 70-åringer tok dette i 2016. Målet er 30 prosent i 2021.
  • TØI-rapport om risiko i vegtrafikken
  • Hvis en bil koster deg 100.000 kroner i året, vil du kunne kjøre 200 turer med taxi som koster 500 kr.
  • Artikkel i Smarte Penger om bilkostnader

 Kilde:Statens vegvesen

Oppdatert januar 2020