Ett av hovedmålene for transport i Norge er å begrense klimagassutslipp, redusere de miljøskadelige virkningene, og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Vurder om du kan kjøpe en trafikksikker nullutslipps- eller en hybridbil når du bytter bil.

Klimagassutslipp
De største kildene til klimagassutslipp i Norge er transport, olje- og gassvirksomhet og industri. Klimagasser og konsentrasjonene av disse gassene i atmosfæren påvirkes av menneskelig aktivitet.  Av disse bidrar utslipp av CO2 mest til drivhuseffekten. Klimagassutslippene har økt med litt over fire prosent fra 1990 til 2015. CO2 utgjør den klart største andelen av klimagassutslipp i Norge. De seinere årene har andelen vært litt over 80 prosent. Fra 1990 til 2015 økte utslippene av CO2 i Norge med omtrent 25 prosent. Den kraftige veksten i olje- og gassproduksjonen på 1990-tallet er den viktigste årsaken til økningen – selv om utslippene har gått noe ned de siste årene. Les mer om klimagass hos Miljødirektoratet.

Norge har mål i følge klimaforliket å redusere utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. Norge skal ifølge klimaloven redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. For 2050 skal målet være en reduksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til 1990.  Det betyr at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Målene for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom klimaloven, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Målet om 30 prosent kutt i utslippene fra 1990-nivå er ytterligere presisert for å synliggjøre hvor store kutt som skal tas i Norge og hvor mye som skal tas gjennom kjøp av klimakvoter. Klimaforliket anslår det som realistisk å kutte utslippene med 15-17 millioner tonn i Norge innen 2020, når opptak av skog er inkludert. Les mer om Norges forpliktelser hos Naturvernforbundet .

Regn ut ditt utslipp
CO2-utslippet til en bil måles i gram per kilometer. Dette kan du regne ut basert på forbruket. Utslippet av klimagassen avhenger av forbruket. For å regne om til liter må vi legge inn tettheten til diesel og bensin, som er henholdsvis 0,84 og 0,74 kilo per liter.

Da får vi disse utslippsfaktorene:

  • Utslippet ved forbrenning av diesel er 2,66 kilo CO2 per liter diesel.
  • Utslippet ved forbrenning av bensin er 2,32 kilo CO2 per liter bensin.

Nettstedet Smarte penger har laget en rekke bilkalkulatorer. Her kan du også gå inn og beregne hvor stort utslippet av CO2 blir fra bensin og diesel etter kjørte km.

CO2-utslippet på nye biler faller raskt. På Opplysingsrådet for vegtrafikken (OFV) sine nettsider kan du se nedgangen i CO2-utslipp.

Gamle biler slipper ut mer CO2 enn nye. Hvor mye mer kan du se på OFV sine nettsider.

Gjennomsnittlig CO2 utslipp for nye personbilerKlimagassutstlipp

Miljø- og energimerking
Alle forhandlere som selger nye biler er pålagt å ha en merkeplakat plassert på bilen, som beskriver bilens energi- og miljøegenskaper. I tillegg får du informasjon om hva utslippene koster i avgifter. Husk at reelt forbruk og utslipp kan være vesentlig høyere enn oppgitt. Gå inn på vegvesen.no og les mer om merkeordningen.

Miljø og energimerking

 Oppdatert januar 2020