Anvisning for montering av alkolås i kjøretøyer

Anvisning for montering av alkolås i kjøretøyer

Publisert: 13. juni 2023

EU påla i juli 2022 alle bilprodusenter å utarbeide monteringsanvisning for alkolås i egne bilmerker.

Alkolåser er hovedsakelig beregnet på ettermontering. For dette formålet koples de til kjøretøyets elektriske kretser og styringskretser. En slik ettermontering bør ikke påvirke kjøretøyets ytelse eller vedlikehold. Den bør heller ikke svekke kjøretøyets sikkerhet og pålitelighet, men bør være så enkel som mulig for spesialiserte og kvalifiserte installatører. Det er derfor nødvendig at kjøretøyprodusentene på sine nettsteder har tilgjengelig et dokument med tydelige anvisninger for montering av alkolåser («monteringsdokument»), slik at installatøren kan montere en alkolås korrekt i en bestemt kjøretøymodell.

Ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 gir rammen for en rekke nye sikkerhetskrav som blir påbudt i kjøretøy (bil) i årene 2022-2026. Ett av kravene omhandler mulighet for å kunne installere alkolås. Forordning (EU) 2021/1243 gir detaljerte bestemmelser om ettermontering av alkolås i bil.

6. juli 2022 trådte forordning (EU) 2021/1243 i kraft. Det betyr at det nå finnes detaljerte installasjonsbeskrivelser for alkolås til alle tilgjengelige bilmerker.

EU lovtekst

Tekniske krav

1. Installasjon av alkolås skal tillate montering eller ettermontering av en alkohollås i samsvar med europeiske standarder EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014+A1:2015.

2. Når det gjelder tilrettelegging for installasjon av alkolås i kjøretøykategori M og N skal det være i samsvar med den aktuelle kjøretøymodellen som er fastsatt i installasjonsdokumentet for alkolås (installasjonsdokumentet), og samsvare med europeisk standard EN 50436-7:2016. Til dette formål skal installasjonsdokumentet dekke minst ett av alternativene i EN 50436-7:2016 vedlegg C 3a, 3b eller 3c. Kjøretøyprodusenten kan levere installasjonsdokumentet i samsvar med senere revisjoner av den europeiske standarden, etter enighet med godkjenningsmyndigheten og den tekniske tjenesten.

3. Installasjonsdokumentet

3.1 Installasjonsdokumentet skal inneholde en detaljert beskrivelse, diagrammer og bilder som forklarer installasjonen av en alkolås, som dekker noen av følgende sett med informasjon:

(a) informasjon om batteri strømforsyning, jording, aktivering og start av kjøretøyet;

(b) informasjon om batteri strømforsyning, jording, aktivering av start-mulig eller start-ikke-mulig inngangs- og utgangssignal, og en valgfri deteksjon av fremdriftsmåte (f.eks. motorkjøring) eller kjøretøyets informasjonssignal for bevegelse; eller

(c) informasjon om batteri strømforsyning, jording, og CAN-bus tilkobling.

3.2 Eventuell ekstra programvare, maskinvare eller prosedyrer som er nødvendige for å tillate installasjon av en alkohollås i et standardkjøretøy, skal identifiseres og angis i installasjonsdokumentet.

3.3 Alkolåsen skal normalt være i blokkeringstilstand. Blokkeringstilstanden til alkohollåsen skal oppnås enten ved et åpent utgangsrelé, et tilsvarende utgangssignal eller den tilsvarende digitale data-bussmeldingen.

Stengingen av dette reléet eller endringen av det blokkerende utgangssignalet til det ikke-blokkerende utgangssignalet eller overføringen av den tilsvarende ikke-blokkerende data-bussmeldingen skal skje når en akseptert pusteprøve med en alkoholkonsentrasjon under den forhåndsinnstilte grensen er registrert.

3.4 En installert alkolås skal bare gripe inn i motorens startprosess eller ved å tillate kjøretøyet å bevege seg under egen kraft ved aktivering av kjøretøyets masterkontrollbryter. Alkolåsen skal ikke påvirke en løpende motor eller et kjøretøy i bevegelse.

4 Tilgang til informasjon om tilrettelegging av montering av alkolås

Bilprodusenter skal få på plass nødvendige ordninger og prosedyrer for å sikre at informasjon om tilrettelegging av alkoholås i kjøretøy, i form av relevante detaljer i det standardiserte installasjonsdokumentet, er tilgjengelig i samsvar med vedlegg X i forordning (EU) 2018/858.

Ettersom noe av informasjonen kan være relatert til sikkerhetsrelaterte kjøretøyreparasjons- og vedlikeholdsinformasjonstjenester, er tilgangen til informasjonen om alkolåstilrettelegging begrenset til uavhengige operatører som overholder prosedyren som er fastsatt i vedlegg 3.

5. Kjøretøyprodusenten skal legge ved en erklæring til installasjonsdokumentet fastsatt ved hjelp av malen som er angitt i tillegget til dette vedlegget.