Mer om oss
Slik jobber vi

Vi er en medlemsbasert trafikksikkerhetsorganisasjon som særlig arbeider for en rusfri trafikk.

Du kan bidra

Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

Vår historie

Dybdeanalyser fra alle dødsulykker viser at rus har vært en sannsynlig medvirkende årsak i gjennomsnittlig 22 prosent av ulykkene i perioden 2005–2020. Ikke alle blir obdusert, men Folkehelseinstituttet anslår at så mange som 1 av 3 drepte bilførere i trafikken er ruset.

Førerne som er anmeldt for å ha vært påvirket av alkohol har en gjennomsnittspromille på 1,5. I tillegg ser vi at omkomne berusede bilførere svært ofte har for høy fart etter forholdene, eller kjører godt over fartsgrensen uten bruk av bilbelte.

I 2020 var det hele 24 dødsulykker med rus og 24 personer omkom i disse ulykkene. I 2019 var det 20 dødsulykker med rus og 20 døde.

Støtt oss

MA – Rusfri Trafikk jobber med et bredt spekter av trafikksikkerhetstiltak. Vår politiske plattform vedtas på landsmøtet som avholdes annethvert år. Den kan du lese i sin helhet lenger ned på siden.

I 2021 var det for første gang siden 1947, under 87 personer som omkom i trafikken. Vi skal ned mot null, og nå er det svært viktig at tallene for drepte og hardt skadde fortsetter å gå ned. Kampen mot ruskjøring er en av de aller viktigste i så måte.

For øyeblikket jobber vi spesielt med to tiltak som vil ha positiv innvirkning på skade- og dødsstatistikken i trafikken. Det er alkolåsprogram for promilledømte, samt en ordning for personer med alkoholavhengighet der legen skal ha mulighet til å foreskrive alkolåsprogram for pasienten.

Les mer fakta

Vårt samfunnsoppdrag

Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

Vår historie

Hvorfor bry seg?

Dybdeanalyser fra alle dødsulykker viser at rus har vært en sannsynlig medvirkende årsak i gjennomsnittlig 22 prosent av ulykkene i perioden 2005–2020. Ikke alle blir obdusert, men Folkehelseinstituttet anslår at så mange som 1 av 3 drepte bilførere i trafikken er ruset.

Førerne som er anmeldt for å ha vært påvirket av alkohol har en gjennomsnittspromille på 1,5. I tillegg ser vi at omkomne berusede bilførere svært ofte har for høy fart etter forholdene, eller kjører godt over fartsgrensen uten bruk av bilbelte.

I 2020 var det hele 24 dødsulykker med rus og 24 personer omkom i disse ulykkene. I 2019 var det 20 dødsulykker med rus og 20 døde.

Støtt oss

Vi mener

MA – Rusfri Trafikk jobber med et bredt spekter av trafikksikkerhetstiltak. Vår politiske plattform vedtas på landsmøtet som avholdes annethvert år. Den kan du lese i sin helhet lenger ned på siden.

I 2021 var det for første gang siden 1947, under 87 personer som omkom i trafikken. Vi skal ned mot null, og nå er det svært viktig at tallene for drepte og hardt skadde fortsetter å gå ned. Kampen mot ruskjøring er en av de aller viktigste i så måte.

For øyeblikket jobber vi spesielt med to tiltak som vil ha positiv innvirkning på skade- og dødsstatistikken i trafikken. Det er alkolåsprogram for promilledømte, samt en ordning for personer med alkoholavhengighet der legen skal ha mulighet til å foreskrive alkolåsprogram for pasienten.

Les mer fakta

Vår politiske plattform

I feltene nedenfor finner du vår politiske plattform. Denne definerer retningen for hva vi mener, og hvor vi retter innsatsen i arbeidet.

Rus i trafikken

Alkohol er det vanligste rusmidlet en finner i trafikkulykker. Andre er beroligende medisiner, sovemedisiner, cannabis, amfetamin(er), opioider (f.eks. morfin, kodein, heroin og metadon/subutex), kokain.

MA – Rusfri Trafikk vil at:

 • det tas i bruk moderne, tilgjengelig teknologi for å hindre ruset kjøring.
 • promillegrensen for fritidsbåtførere senkes til 0,2
 • politiet skal øke antallet trafikkontroller på vei og på sjø.
 • Tolletaten og Kystvakta skal kunne foreta rustesting
 • alkohol ikke skal være tilgjengelig i tilknytning til vei og trafikk. Det skal f.eks. fremdeles være forbudt å selge og servere alkohol på innenriksferger og på bensinstasjoner.

Forebyggende trafikksikkerhetstiltak

MA – Rusfri Trafikk vil at:

 • holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid og trafikantens ansvar vektlegges i
  undervisning
 • det motiveres for økt bruk av sykkelhjelm, refleks, refleksvest og lys
 • det legges til rette for at gående og syklende skal ha trygge vilkår i trafikken
 • skoleveien skal trygges best mulig og i størst mulig grad være bilfri
 • det etableres fotobokser for både punktmåling og gjennomsnittsmåling på
  ulykkesutsatte steder i henhold til gjeldende kriterier
 • politi, helsevesen, Statens vegvesen og alle relevante aktører samarbeider tett
  om best mulig kunnskapsgrunnlag for forebygging av trafikkulykker.

Alkolås/Alkobom

MA – Rusfri Trafikk skal:

 • være en pådriver i arbeidet med å få implementert alkolås frivillig og som
  kvalitetssikringstiltak i alle kjøretøy som benyttes i arbeidsøyemed
 • arbeide for at alkolåsprogram for promilledømte som alternativ til tap av
  førerrett, innføres
 • arbeide for at det etableres alkobommer i internasjonale fergehavner og på
  store grenseoverganger, samt hos transportbedrifter
 • jobbe for at leger skal få mulighet til å forskrive ut alkolås til pasienter med et alkoholproblem.

Miljø

Økt vektlegging av miljø er nødvendig. Trafikkens negative miljøsider må derfor reduseres så langt det er mulig. Norge har imidlertid en bosetting og infrastruktur som gjør bruk av privatbil nødvendig om sysselsetting og transportbehov skal sikres utenfor tettbygde strøk.

MA – Rusfri Trafikk vil at:

 • veitrafikken utvikles slik at den negative miljøpåvirkningen blir minst mulig
 • avgiftssystemet stimulerer til kjøp av miljøvennlige biler
 • det etableres god ladeinfrastruktur i hele landet

Samferdsel

God fremkommelighet er et velferdsgode og en forutsetning for verdiskapning. Et godt, trygt og helhetlig veinett over hele landet vil bidra til å sikre dette. I bynære områder og i byer må fremkommeligheten ivaretas gjennom gode kollektive transportløsninger.

MA – Rusfri Trafikk vil at:

 • fellesskapets midler må brukes i tråd med Nullvisjon for å sikre at flest mulige
  veier har god trafikksikkerhet og fremkommelighet
 • arbeidet med sikring av rasutsatte veistrekninger og veipunkter intensiveres
 • tilrettelegging av kollektivtransport må også omfatte gode parkeringsmuligheter for privatbil på sentrale knutepunkter
 • det etableres et rettferdig veiprisingssystem (herunder ferger, bruer og
  tunneler) i stedet for bompenger
 • det skal være enhetlige veinormaler for riks- og fylkesveier

Nullvisjonen

MA – Rusfri Trafikk er en frivillig, medlemsbasert trafikksikkerhetsorganisasjon som arbeider for en rusfri trafikk og for økt trafikksikkerhet. Målrettingen i vårt arbeid baserer vi på Nullvisjonens verdier om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken.

Vi jobber for

 • Rusfri trafikk – Nullvisjonen
 • Forebyggende trafikksikkerhetstiltak
 • Økte politikontroller på vei og sjø
 • Samferdsel og miljøtiltak

Dybdeanalyser fra alle dødsulykker viser at rus har vært en sannsynlig medvirkende årsak i gjennomsnittlig 22 prosent av ulykkene i perioden 2005–2020.

1/5
dødsulykker skyldes ruskjøring.
14 000
turer kjøres med promille hver dag.
24
personer omkom i ruskjøringsulykker i 2020.

Alle trafikanter skal kunne ferdes trygt i en trafikk fri for alle typer rusmidler.

Du kan bidra

Svevende ord