Mer om oss
Slik jobber vi

Vi er en medlemsbasert trafikksikkerhetsorganisasjon som arbeider for at ingen skal rammes av ruskjøring.

Du kan bidra

Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

Vår historie

Dybdeanalyser fra alle dødsulykker viser at ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor i 22 % av ulykkene i perioden 2012 – 2021. Andelen av dødsulykkene hvor ruspåvirkning har vært medvirkende faktor har vært relativ stabil de siste 10 årene til tross for nedgang i ulykkestallet, med unntak av 2018 hvor andelen var 34 % og 2020 med 26 %.

Førerne som er anmeldt for å ha vært påvirket av alkohol har en gjennomsnittspromille på 1,5. I tillegg ser vi at omkomne berusede bilførere svært ofte har for høy fart etter forholdene, eller kjører godt over fartsgrensen og uten bruk av bilbelte.

I 2021 var det 14 dødsulykker med rus og 16 personer omkom i disse ulykkene. Rusulykkene utgjorde dermed 18 % av totalen. Kategorien der rus hos den utløsende trafikantgruppen er medvirkende faktor var fordelt slik: 10 personbilførere, tre mc-førere og en fotgjenger. Av de 14 dødsulykkene med rus har fem vært med alkohol, en med blandingsrus og åtte med annen type rus. (Kilde: Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2021). Tallene for 2022 kommer nærmere sommeren 2023.

Støtt oss

MA – Rusfri Trafikk jobber med et bredt spekter av trafikksikkerhetstiltak. Vår Strategiplan 2022 – 2026 ble vedtatt på landsmøtet i juni 2022. Den kan du lese i sin helhet lenger ned på siden.

I 2021 omkom 80 personer i trafikken, det var det laveste tallet siden 1946. Dessverre snudde trenden i 2022 da 118 personer omkom. Vi skal ned mot null, og derfor er det svært viktig at vi intensiverer arbeidet slik at antallet drepte og hardt skadde kan fortsette å gå ned. Kampen mot ruskjøring er en av de aller viktigste i så måte.

For øyeblikket jobber vi spesielt med to tiltak som vil ha positiv innvirkning på skade- og dødsstatistikken i trafikken. Det er alkolåsprogram for promilledømte, samt en ordning for personer med alkoholavhengighet der legen skal ha mulighet til å foreskrive alkolåsprogram for pasienten.

Les mer fakta

Vårt samfunnsoppdrag

Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

Vår historie

Hvorfor bry seg?

Dybdeanalyser fra alle dødsulykker viser at ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor i 22 % av ulykkene i perioden 2012 – 2021. Andelen av dødsulykkene hvor ruspåvirkning har vært medvirkende faktor har vært relativ stabil de siste 10 årene til tross for nedgang i ulykkestallet, med unntak av 2018 hvor andelen var 34 % og 2020 med 26 %.

Førerne som er anmeldt for å ha vært påvirket av alkohol har en gjennomsnittspromille på 1,5. I tillegg ser vi at omkomne berusede bilførere svært ofte har for høy fart etter forholdene, eller kjører godt over fartsgrensen og uten bruk av bilbelte.

I 2021 var det 14 dødsulykker med rus og 16 personer omkom i disse ulykkene. Rusulykkene utgjorde dermed 18 % av totalen. Kategorien der rus hos den utløsende trafikantgruppen er medvirkende faktor var fordelt slik: 10 personbilførere, tre mc-førere og en fotgjenger. Av de 14 dødsulykkene med rus har fem vært med alkohol, en med blandingsrus og åtte med annen type rus. (Kilde: Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2021). Tallene for 2022 kommer nærmere sommeren 2023.

Støtt oss

Vi mener

MA – Rusfri Trafikk jobber med et bredt spekter av trafikksikkerhetstiltak. Vår Strategiplan 2022 – 2026 ble vedtatt på landsmøtet i juni 2022. Den kan du lese i sin helhet lenger ned på siden.

I 2021 omkom 80 personer i trafikken, det var det laveste tallet siden 1946. Dessverre snudde trenden i 2022 da 118 personer omkom. Vi skal ned mot null, og derfor er det svært viktig at vi intensiverer arbeidet slik at antallet drepte og hardt skadde kan fortsette å gå ned. Kampen mot ruskjøring er en av de aller viktigste i så måte.

For øyeblikket jobber vi spesielt med to tiltak som vil ha positiv innvirkning på skade- og dødsstatistikken i trafikken. Det er alkolåsprogram for promilledømte, samt en ordning for personer med alkoholavhengighet der legen skal ha mulighet til å foreskrive alkolåsprogram for pasienten.

Les mer fakta

Strategiplan 2022 - 2026

Vår strategiske plattform

I feltene nedenfor finner du vår strategiske plattform. Denne definerer grunnlaget for hva vi mener, og hvor vi retter innsatsen i arbeidet.

Rus i trafikken

Alkohol er det vanligste rusmidlet en finner i trafikkulykker. Andre er beroligende medisiner, sovemedisiner, cannabis, amfetamin(er), opioider (f.eks. morfin, kodein, heroin og metadon/subutex), kokain.

MA – Rusfri Trafikk vil arbeide for at:

 • Politi, Tolletat og Kystvakt har tilgang til og bruker best mulig tilgjengelig teknologi for å hindre beruset kjøring
 • Antallet trafikkontroller på vei og på sjø økes og skal alltid inneholde blåseprøve
 • Promillegrensen for fritidsbåtførere senkes til 0,2
 • Det skal fremdeles være forbudt å selge og servere alkohol på innenriksferger og på bensinstasjoner
 • Alkolås implementeres frivillig og som kvalitetssikringstiltak i alle kjøretøy som benyttes i arbeidsøyemed og persontransport
 • Bilkollektiv installerer alkolås i sine biler
 • Alkolåsprogram for promilledømte som alternativ til tap av førerrett innføres
 • Leger skal få mulighet til å forskrive alkolås til pasienter med alkoholavhengighet
 • Kunnskapen om narkotiske stoffers virkning og utbredelse i trafikken forbedres

Forebyggende trafikksikkerhetstiltak

MA – Rusfri Trafikk vil at:

 • Det skal være et pålitelig system som tar kjøreretten fra de som ikke er skikket til å kjøre bil.
 • Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid og trafikantens ansvar vektlegges i undervisning.
 • Det motiveres for økt bruk av sykkelhjelm, refleks, refleksvest og lys.
 • Det legges til rette for at gående og syklende skal ha trygge vilkår i trafikken.
 • Skoleveien skal trygges best mulig og i størst mulig grad være bilfri.
 • Det etableres fotobokser for både punktmåling og gjennomsnittsmåling på ulykkesutsatte steder i henhold til gjeldende kriterier.
 • Politi, helsevesen, Statens vegvesen og alle relevante aktører samarbeider tett om best mulig kunnskapsgrunnlag for forebygging av trafikkulykker.
 • Trafikkopplæringen i trafikkskolene skal gjennomgås med sikte på større oppmerksomhet på rusproblematikk.

Samferdsel

God fremkommelighet er et velferdsgode og en forutsetning for verdiskapning. Et godt, trygt og helhetlig veinett over hele landet vil bidra til å sikre dette. I bynære områder og i byer må fremkommeligheten ivaretas gjennom gode kollektive transportløsninger.

MA – Rusfri Trafikk vil at:

 • Fellesskapets midler må brukes i tråd med Nullvisjon for å sikre at flest mulige veier har god trafikksikkerhet og fremkommelighet
 • Arbeidet med sikring av rasutsatte vegstrekninger og veipunkter intensiveres
 • Tilrettelegging av kollektivtransport må også omfatte gode parkerings-muligheter for privatbil på sentrale knutepunkter
 • Det etableres et rettferdig vegprisingssystem (herunder ferger, bruer og tunneler) i stedet for bompenger
 • Det skal være enhetlige veinormaler for riks- og fylkesveier

Miljø

Trafikkens negative miljøsider må reduseres så langt det er mulig. Norge har imidlertid en bosetting og infrastruktur som gjør bruk av privatbil nødvendig om sysselsetting og transportbehov skal sikres utenfor tettbygde strøk. MA – Rusfri Trafikk er positiv til nyhere former for bilhold som delbruk og bilkollektiv.

MA – Rusfri Trafikk vil at:

 • Veitrafikken utvikles slik at den negative miljøpåvirkningen blir minst mulig
 • Avgiftssystemet stimulerer til kjøp av miljøvennlige biler
 • Det etableres god ladeinfrastruktur i hele landet

Les hele Strategiplanen 2022 - 2026 her

Nullvisjonen

MA – Rusfri Trafikk er en frivillig, medlemsbasert trafikksikkerhetsorganisasjon som arbeider for en rusfri trafikk og for økt trafikksikkerhet. Målrettingen i vårt arbeid baserer vi på Nullvisjonens verdier om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken.

Vi jobber for

 • Rusfri trafikk – Nullvisjonen
 • Forebyggende trafikksikkerhetstiltak
 • Økte politikontroller på vei og sjø
 • Samferdsel og miljøtiltak

Dybdeanalyser fra alle dødsulykker viser at rus har vært en sannsynlig medvirkende årsak i gjennomsnittlig 22 prosent av ulykkene i perioden 2005–2022.

Mer enn 1/5
dødsulykker skyldes ruskjøring.
14 000
turer kjøres med promille hver dag.
23
personer omkom i ruskjøringsulykker i 2022 (ferskeste tilgjengelige tall).

Alle trafikanter skal kunne ferdes trygt i en trafikk fri for alle typer rusmidler.

Du kan bidra

Svevende ord