Promillegrenser i Europa

Promillegrenser i Europa

Publisert: 21. desember 2020

Forfatter: Leif N. Olsen

De fleste land i Europa har 0,5-grense, men det finnes avvik som er høyere og lavere. Blir du tatt for promillekjøring i utlandet, kan førerkortet bli inndratt i Norge. Eller hele saken kan bli overført til straffesaksbehandling her i landet.

Promillegrenser i Europa

Her ser du hvilke promillegrenser som gjelder i Europa.  De fleste land i Europa har en promillegrense på 0,5.

0,8 promillegrense: Storbritannia, Malta, Liechtenstein.

0,5 promillegrense: Belgia (0,2 for yrkessjåfører), Danmark, Finland, Frankrike (0,2 for nye og bussførere), Hellas (0,2 for mopeder, mc, nye førere og yrkessjåfører), Irland (0,2 for nye), Island, Italia (0,0 for nye og yrkessjåfører), Kroatia (0,0 for nye og yrkessjåfører), Kypros (0,2 moped, mc, nye og yrkessjåfører), Lettland (0,2 for nye), Luxemburg (0,2 for nye og yrkessjåfører), Nederland (0,2 for nye), Østerrike (0,1, for nye og yrkessjåfører), Portugal (0,2 for nye og yrkessjåfører), Sveits (0,1 for nye og yrkessjåfører), Slovenia (0,0 for nye og yrkessjåfører), Spania (0,3 for nye og yrkessjåfører), Tyskland (0,0 for nye og yrkessjåfører).

0,4 promillegrense:   Litauen (0,0 for moped, mc, nye førere og yrkessjåfører)
0,3 promillegrense:   Serbia (0,0 for nye og yrkessjåfører), Bosnia- Herzegovina (0,0 for nye og yrkessjåfører)
0,2 promillegrense:   Estland, Finland (0,22), Norge, Polen, Sverige, Island
0,1 promillegrense:   Albania
0.0 promillegrense:   Romania, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Russland

ETSC (European Transport Safety Council) har laget en oversikt over de enkelte lands promillegrense.

Her finner du en oversikt over promillegrenser i Europa.

Straff for promillekjøring i utlandet

Dersom man blir dømt for promillekjøring i utlandet, kan man miste førerretten i Norge. Dette er nedfelt i vegtrafikkloven § 33 nr.4.
En slik adgang gjelder for straffbare forhold hvor det er bestemt i norsk lov at førerkortet skal inndras for en viss tid eller for alltid (i hovedsak kjøring i påvirket tilstand og unnlatt hjelpeplikt). Det vil for promillekjøring si at en må være straffet for kjøring med over 0.5 promille. Politimesteren må treffe vedtak innen 6 måneder fra straffeileggelsen i utlandet, og er altså avhengig av underretning om straffen innen den tid.

Blir en ilagt promillestraff i utlandet, vil førerkortet bli inndratt som for tilsvarende kjøring i Norge. Dette er normalt minst ett år for promillekjøring. Det gjelder selv om det landet hvor promillekjøringen har funnet sted, har langt mildere praksis for førerkortinndragning eller overhodet ikke gir kjørenektelse for forholdet. Så en utenlandsk sak om kjøring i ruspåvirket tilstand i utlandet, kan få store konsekvenser også i form av norsk reaksjon.

Ved promillekjøring i utlandet, kan også straffesaken overføres til Norge og pådømmes her om forholdet er straffbart i begge land. Det kan nevnes at i en sak hvor en person bosatt i Norge kjørte med vel 2 promille i Danmark, ble dømt i norsk rett til 20 dagers fengsel, kr. 10 000,- i bot og 2 års inndragning av førerkortet. Dommen ble stadfestet av Høyesterett.

Skal du kjøre bil i Frankrike, så er det lovpålagt å ha en enkel alkomåler i bilen. Slike engangstestere kan du få kjøpt på bensinstasjoner o.l. i Frankrike.

For mer informasjon om promillegrensen her til lands, les her.

Vegtrafikkloven § 33, pkt. 4.

Politimesteren eller den han gir myndighet kan treffe vedtak om å frata noen retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, dersom rettighetshaveren i løpet av de siste 6 måneder er ilagt straff i utlandet for en overtredelse som ville ha ført til tap av retten til å føre motorvogn for en viss minstetid eller for alltid etter regler i eller i medhold av § 33.