Straff ved ruskjøring

Straff ved ruskjøring

Publisert: 21. desember 2020

Forfatter: Leif N. Olsen

Dersom en blir stoppet av politiet under kjøring i ruspåvirket tilstand, gjelder vegtrafikklovens regler for straffeutmåling ved promillekjøring. Straffen er regulert i § 31, 2.ledd og er som hovedregel både bøter og fengsel.

Straffenivået står i forhold til påvirkningsgrad, hvilken risiko kjøringen innebar og førerens økonomi. Fengselsstraffen for promillekjøring er betinget eller ubetinget og strafferammen for overtredelse av vegtrafikkloven er fengsel i inntil 1 år.

Ved promille mellom 0,2 og 0,5 i blodet eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften mellom 0,1 og 0,25 milligram per liter luft, idømmes det vanligvis ikke fengselsstraff. Da slipper en normalt med en høy bot om det ikke har vært uhell, en spesiell risikosituasjon eller at en tidligere er dømt for promillekjøring. En mister vanligvis ikke førerkortet.

Ved promille fra 0,5 til 1,2 i blodet eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften mellom 0,25 og 0,6 milligram per liter utåndingsluft, idømmes det som regel betinget fengsel, men en kan også idømmes ubetinget fengsel. Boten vil ligge på rundt en og en halv månedslønn. Førerkortet mister en normalt fra snaut ett år til opp imot to år.

Ved promille over 1,2 i blodet eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,6 milligram per liter luft, idømmes ubetinget fengsel i minst 14 dager, men oftest lenger. Med en promille over 1,2 får en i tillegg bot på en og en halv månedslønn. En mister også førerkortet i minst 2 år

Dersom en blir tatt for promillekjøring på nytt innenfor en 5-årsperiode, blir det som regel bot og ubetinget fengsel og inndragning av førerkortet for alltid. Etter å ha vært uten førerkort i 5 år, kan en søke om å få førerkortet tilbake. Så det gjelder altså å holde seg på «matta» i tiden uten førerkort.

En Politimann Som Blåser I Promilleaparat

Når det gjelder andre rusmidler enn alkohol, er det også straffbart å kjøre påvirket av disse. Det kan være legemidler eller narkotika. Straff og førerkortinndragning skjer på samme måte som ved alkoholrus. I 2010 ble loven endret slik at det også kunne settes eksakte grenser for medikamenter og narkotika i kroppen. Den første forskriften om slike grenser, som skal tilsvare alkoholgrensene, kom i 2012. I dag er det definert grenser for 28 slike stoffer.

Etter hvert er det også utviklet måleinstrumenter i form av spyttestere som et hjelpemiddel for å avsløre ruskjøring. Videreutviklingen av slike instrumenter pågår for fullt og setter politiet i langt bedre stand til å kontrollere påvirkning av andre stoffer enn alkohol. For kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn de som er definert i forskriften, er graden av påvirkning avgjørende for straffeutmålingen. Da benyttes det sakkyndige til å vurdere påvirkningsgraden. Det samme gjelder ved bruk av foreskrevne medisiner.

Vegtrafikkloven

§ 31. Alminnelige straffebestemmelser

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud. På samme måte straffes overtredelse av vilkår i enkeltvedtak i medhold av denne lov og brudd på forbud etter §§ 35 og 36. Forsøk straffes ikke, med unntak for § 22 første ledd. Den som ved bruk av motorvogn uaktsomt volder betydelig legemsskade eller en annens død, straffes etter straffeloven § 280 eller § 281.