Når får du utsettelse på førerkortet?

Når får du utsettelse på førerkortet?

Publisert: 22. januar 2021

Forfatter: Leif N. Olsen

Vegtrafikkloven § 24 stiller krav om tilfredsstillende vandel hos den som skal få førerkort. Dersom du er straffet, f.eks. fått bot, risikerer du å få avslag på søknaden om førerkort. Det kan gjelde tilfeller hvor du har hatt befatning med ulovlige rusmidler siste året og i slike tilfeller behøver du ikke engang vært straffet.

Blir du straffet for å ha brukt bil eller motorsykkel i forbindelse med tyveri eller annet straffbart forhold, vil det også ha betydning ved politiets vurdering av førerkortsøknaden. Du må da regne med at du får utsettelse på førerkort.

Visse straffbare handlinger kan også på en annen måte føre til at du ikke får førerkort med det første. Da snakker vi om sperrefrist, som betyr at du innen en viss tid, eventuelt aldri, får ta førerkort. Dette er omhandlet i vegtrafikkloven § 24a. Det mest vanlige er automatisk sperrefrist for å kjøre uten førerkort. Da får du 6 måneders sperrefrist fra du kjørte eller om du er under aldersgrensen for førerkort i den aktuelle klassen 6 måneder fra du oppfyller alderskravet. Kjører du bil ulovlig 16 år gammel, får du ikke kjøre opp til førerkort for bil før du er 18 1/2 år. Har du voldt skade under den ulovlige kjøringen får du ett års sperrefrist.

Du har heller ikke lov å øvelseskjøre privat eller ved trafikkskole i den tiden du har sperrefrist. Det er mulig å søke politiet om unntak, men det skal mye til å få en slik tillatelse.

Tilsvarende sperrefrister får du også om du trimmer motorsykkel eller moped slik at en øker maksimal hastighet eller motorytelsen. Det kan også gis sperrefrist vedtatt av politiet for andre straffbare forhold om disse ville ført til inndragning av førerkortet om du hadde hatt slikt. Kjører du for eksempel med promille på 1,2 er normaltiden for inndragning av førerkort 2 år. Har du ikke førerkort vil du få en sperrefrist på minst 2 år, sannsynlig vis litt lenger.

Selv om sperretiden er utløpt, er det ikke sikkert at du kan få førerkort. Politiet vil vurdere av din vandel for øvrig. Er du for eksempel straffet for andre forhold eller har et rusproblem i sperretiden, kan det bli ytterligere utsettelse med førerkortet.

Hele forskriften om tap av retten til å føre motorvogn finner du her.

Vegtrafikkloven

§ 24.Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis
Den som skal føre motorvogn må ha førerett og ha ervervet førerkort der dette kreves, samt eventuelt gyldig kompetansebevis, for vedkommende gruppe av motorvogner. Under kjøring skal fører alltid ha førerkort og kompetansebevis med seg.

Departementet kan bestemme at offentlig aldersbevis eller bevis for å ha gjennomgått bestemt opplæring må medbringes under kjøring med førerkortfrie motorvogner.