Medvirkning til ruskjøring

Medvirkning til ruskjøring

Publisert: 22. januar 2021

Forfatter: Leif N. Olsen

I 2015 trådte en ny straffelovsparagraf i kraft (Straffeloven § 15) som innebar at medvirkning til lovovertredelse, f. eks. promillekjøring, kan straffes. En behøver ikke engang ha vært passasjer i kjøretøyet for å kunne bli dømt.

Ved et tilfelle der det var mistanke om promillekjøring i Telemark i 2020, ble både fører og to passasjerer, en i forsetet og en i baksetet, dømt til fengselsstraffer, store bøter og inndragning av førerkortene, etter medvirkningsbestemmelsen. Passasjerene ble dømt for psykisk medvirkning og fikk omtrent samme straff og førerkortinndragning som den som kjørte.

En spesiell medvirkningsbestemmelse har vi i vegtrafikkloven § 17, 2. ledd hvor det bl.a. heter at en eier av motorvogn plikter å forvisse seg om at den som får låne motorvognen, fyller vilkårene for å kjøre den. Det kan være kontroll av at han har førerkort og ikke minst at vedkommende ikke er ruspåvirket.

Det kan også nevnes at bestemmelsen ikke bare gjelder for den som ifølge vognkortet eier motorvognen. Er f.eks. bilen lånt bort til en venn, som kan sies å disponere den, har han tilsvarende ansvar som eieren.

Høyesterett har hatt flere slike saker og har lagt seg på en streng linje når det gjelder undersøkelsesplikten. Den minste grunn til mistanke er tilstrekkelig. Det hjelper ikke bare å spørre, særlig ikke om en er på et sted hvor det drikkes alkohol. Det er heller ikke noen unnskyldning at en selv er påvirket. Bileieren behøver ikke være med i bilen for å bli dømt, han kan endog ligge hjemme og sove. Blir MC- eller bileier dømt etter denne bestemmelsen, blir straffen gjerne like hard som for den som kjører, og førerkortet blir inndratt.

Nylig ble det avsagt en dom hvor to ble dømt etter en bilulykke i Rossfjordstraumen der en kvinne døde – bare den ene (bilfører) satt i ulykkesbilen. Føreren ble dømt for promillekjøring. Han fikk fengsel i åtte måneder, en bot på 48.000 kroner, fratatt førerkort for all tid og må betale oppreisningserstatning til familien til avdøde. Den 51 år gamle bileieren ble dømt for å ha overlatt bilen til en ruspåvirket sjåfør.

Da ferden startet, satt det fem personer i bilen. De to andre, en mannlig og en kvinnelig passasjer, ble begge frikjent. Retten mente det ikke kunne bevises at de hadde medvirket til promillekjøring. Men påtalemyndigheten anket dommen. Lagmannsretten konkluderte med at det ikke er grunn til å skille mellom rollen til føreren og de andre i bilen. Den la til grunn at det dreide seg om flere personer som i beruset tilstand hadde blitt enige om å kjøre bilen hjem.

«Lagmannsretten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at hver av de tiltalte kjente til, eller burde ha kjent til at (sjåføren) var alkoholpåvirket i forkant av og under kjøringen».

Hålogaland lagmannsrett dømte bileieren til fengsel i 30 dager, en bot på 121.000 og inndragelse av førerkortet i to år og seks måneder. Mannen som mistet sin samboer dømmes til fengsel i 24 dager og en bot på 68.000 kroner. I tillegg får han inndratt førerkortet i ett år. Den kvinnelige passasjeren, som hadde forlatt bilen før ulykken skjedde, fikk fengsel i 24 dager, en bot på 56.000 kroner og mistet førerkortet i ett år.
Les saken på NRK her: Dømt etter dødsulykke – NRK Troms og Finnmark – Lokale nyheter, TV og radio

Reglene om øvingskjøring i vegtrafikkloven § 25, 5. ledd kan sies å være en særlig form for medvirkning. Ved øvingskjøring anses både elev og ledsager/trafikklærer som førere i forhold til rusbestemmelsene. Er eleven påvirket kan han eller hun dømmes for ruskjøring selv om vedkommende i prinsippet ikke er fører av kjøretøyet. Er ledsager påvirket kan han eller hun dømmes for ruskjøring selv om vedkommende ikke sitter ved rattet, siden ledsageren i prinsippet er fører.

Vegtrafikkloven

§ 17.Bruk av motorvogn mv.

For så vidt ikke annet følger av § 16, må motorvogn eller andre registreringspliktige kjøretøyer ikke brukes uten at de er meldt til registrering og påsatt lovlige kjennemerker og det er utferdiget vognkort. Vognkortet skal alltid følge med under bruken. Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.

Eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den.