Medvirkning til ruskjøring

Medvirkning til ruskjøring

Publisert: 22. januar 2021

Forfatter: Leif N. Olsen

Før 2015 var medvirkning til ruskjøring ikke straffbart, men da trådte en ny straffelov i kraft. (straffeloven § 15). Slik at medvirkning til promillekjøring eller annen ruskjøring nå kan straffes om en f.eks. overtaler en person til å kjøre i ruspåvirkning. En behøver ikke engang vært passasjer for å bli dømt.

Ved et tilfelle om mistanke om promillekjøring i Telemark i 2020 ble fører og to passasjerer, en i forsete og en baksete, dømt etter promillebestemmelsen til fengselsstraffer, store bøter og inndragning av førerkortene. Passasjerene ble dømt for psykisk medvirkning og fikk omtrent samme straff og førerkortinndragning som den som kjørte.

En spesiell medvirkningsbestemmelse har vi i vegtrafikkloven § 17, 2.ledd hvor det bl.a. heter at en eier av motorvogn plikter å forvisse seg om at den som får låne motorvognen, fyller vilkårene for å kjøre den. Det kan være kontroll av at han har førerkort og ikke minst at vedkommende ikke er ruspåvirket.

Det kan også nevnes at bestemmelsen ikke bare gjelder for den som ifølge vognkortet eier motorvognen. Er f.eks. bilen lånt bort til en venn, som kan sies å disponere den, har han tilsvarende ansvar som eieren.

Høyesterett har hatt flere slike saker og har lagt seg på en streng linje når det gjelder undersøkelsesplikten. Den minste grunn til mistanke er tilstrekkelig. Det hjelper ikke bare å spørre, særlig ikke om en er på et sted hvor det drikkes alkohol. Det er heller ikke noen unnskyldning at en selv er påvirket. Bileieren behøver ikke være med i bilen for å bli dømt, han kan endog ligge hjemme og sove. Blir MC- eller bileier dømt etter denne bestemmelsen, blir straffen gjerne like hard som for den som kjører, og førerkortet blir inndratt.

Nylig ble det avsagt en dom hvor to ble dømt etter en dødsulykke i Rossfjordstraumen – bare en av dem satt i ulykkesbilen. Fire personer ble i denne saken tiltalt – selv om to av dem ikke var i bilen da dødsulykken skjedde. Dommen er med på å sette ny rettspraksis på promillekjøring og medvirkning. Les saken på NRK her: Dom etter Rossfjord-ulykken: Sjåfør og eier av bilen dømt.

Reglene om øvingskjøring i vegtrafikkloven § 25, 5. ledd kan sies å være en særlig for form medvirkning. Ved øvingskjøring anses både elev og ledsager/trafikklærer som førere i forhold til rusbestemmelsene. Er eleven påvirket kan han eller hun dømmes for ruskjøring selv om vedkommende i prinsippet ikke er fører av kjøretøyet. Er ledsager påvirket kan han eller hun dømmes for ruskjøring selv om vedkommende ikke sitter ved rattet, siden ledsageren i prinsippet er fører.

Vegtrafikkloven

§ 17.Bruk av motorvogn mv.

For så vidt ikke annet følger av § 16, må motorvogn eller andre registreringspliktige kjøretøyer ikke brukes uten at de er meldt til registrering og påsatt lovlige kjennemerker og det er utferdiget vognkort. Vognkortet skal alltid følge med under bruken. Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.

Eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den.