Arbeidet med en Nullvisjon for drukningsulykker er i gang

Arbeidet med en Nullvisjon for drukningsulykker er i gang

Nyheter

Publisert: 27. september 2023

Forfatter: Nils Erik Gyland

Regjeringen har endelig etablert en Nullvisjon mot drukningsulykker. I september var vi med på første innspillsmøte.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Sjøfartsdirektoratet allerede levert et faglig grunnlag for en nullvisjon. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle. MA – Rusfri Trafikk har i snart 100 år gått i bresjen for å få lover og regler om rus til å gjenspeile risikoen dette innebærer i trafikken til lands og til vanns. Vi mener dette også bør vektlegges ved utarbeidelse av en Nullvisjon mot drukning.

Vi har trukket ut tre hovedpunkter, vi mener vil bidra til å oppnå dette:

1. Senket promillegrense til sjøs.
2. Obligatorisk obduksjon ved dødsfall til sjøs.
3. En ordning der alle ordinære kontroller gjort av Sjøtjenesten, også inneholder
obligatorisk blåseprøve.

Senket promillegrense

På sjøen er promillegrensen for fritidsbåter over 15 meter 0,2 promille, jfr. Sjøloven § 143. For fritidsbåter under 15 meter er den på 0,8 promille og ble innført da småbåtloven trådte i kraft 01.01.1999.

I Europa varierer promillegrensen fra 0,0 til 0,8 for småbåter. Den norske promillegrensen er blant de høyeste når det gjelder fritidsbåter til sjøs i hele Europa. Dette til tross for at vi har en vanskelig kyst med mange skjær, øyer og holmer som gjør båtførere og passasjerer ekstra sårbare for uhell og ulykker. Samtidig er Norge blant de land i verden som har flest fritidsbåter og båtbrukere i forhold til folketallet. Totalt finnes det mer enn 1 000 000 fritidsbåter i Norge ifølge tall fra Norboat.

Vi mener dagens promillegrense er for høy i forhold til visjonen om null drepte og hardt skadde på sjøen. Dagens promillegrense på 0,8 legitimerer farlige førere på sjøen. Folkehelseinstituttet er tydelig på at man blir mer kritikkløs ved en promille over 0,2, samt at presisjon og reaksjonsevne svekkes. Samtidig fører redusert balanseevne til økt fare for fall over bord. Av alle personer registrert som druknet fra fritidsbåt i perioden 2001 – 2012, var hele 43 % registrert som fall over bord. (Idland:2016). Ved en promille på 0,5 blir du mer risikovillig og du blir dårligere til å reagere riktig på en situasjon. Det er derfor vanskelig for oss å se hvordan dagens promillegrense er forenlig med målet.

Blant dem som ikke ønsker senket grense, argumenteres det blant annet med at det kun er en liten andel av de forulykkede som har under 0,8 promille og at senket grense dermed vil ha liten effekt. Dette mener vi er feil inngang til spørsmålet, da en Nullvisjon ikke kan godta et eneste dødsfall. Dersom senket promillegrense kun vil føre til noen få færre dødsfall eller hardt skadde i året, vil det likevel være et stort bidrag til Nullvisjonen.

Båtlivet er i stor grad forbundet med kos og hygge og slik skal det også være. Med vårt forslag ønsker vi ikke å rokke ved dette, men vi mener at en lovlig alkoholpromille på 0,8 ikke lenger gjenspeiler hygge, men heller betydelig svekkelse av viktige funksjoner ved føring av båt. Det fører til økt fare for ulykker, både for en selv og omgivelsene. Utarbeidelse av lover og regler skal først og fremst verne om sikkerheten for alle som ferdes på sjøen. De skal ikke ta hensyn til historikk og tradisjonen med «styrepils». I våre øyne er det derfor lite hensiktsmessig å bruke ressurser på holdningskampanjer, så lenge loven tillater noe helt annet.

Avslutningsvis kan det også nevnes at MA – Rusfri Trafikk har gjennomført to undersøkelser om nordmenns holdninger til dagens promillegrense. Én i 2017 og én i 2023. I begge undersøkelsene oppgir ca. 70 prosent av respondentene at de ønsker samme promillegrense til sjøs som i vegtrafikken. Tanken om at nordmenn flest ikke ønsker senket promillegrense til sjøs, stemmer derfor ikke.

Obligatorisk obduksjon

En stor utfordring med promille til sjøs, er at vi ikke vet nøyaktig hvor mange av ulykkene som kan kobles til rus. Ikke alle omkomne blir funnet og det er store mørketall grunnet manglende obduksjon. Derfor mener vi det burde innføres obligatorisk obduksjon av alle omkomne til sjøs. Dette vil gi oss en bedre oversikt over hvilke tiltak som bør prioriteres for å komme nærmere Nullvisjonen.

Obligatorisk obduksjon ble innført i vegtrafikken i 2020. Formålet med obduksjon er å kartlegge om dødsfallet kan skyldes en straffbar handling eller illebefinnende. Et dødsfall i trafikken skjer enten ved en straffbar handling, selvmord eller ulykke. Selv om årsaken skyldes en ulykke, vil resultatet av en obduksjon fortsatt være viktig for samfunnet, da en obduksjon av den drepte kan gi kunnskap om det som skjedde i forkant av ulykken.

Dette har vært et viktig bidrag til Statens Vegvesens Ulykkesanalysegruppe, da de kan se sine tekniske funn i sammenheng med obduksjonsfunn. Dermed har man i langt større grad enn tidligere kunne fastslå årsak til ulykkene. En lignende ordning til sjøs vil derfor kunne bidra til å både kartlegge omfanget av ruskjøring, samt eliminere mørketall i forbindelse med ruspåvirket kjøring til sjøs.

Obligatorisk obduksjon er ikke et tiltak som kun sikter til promillelovgivningen. Det vil også være et viktig bidrag for hele Nullvisjonen til sjøs, da vi er avhengige av å vite årsak for å kunne iverksette tiltak.

Obligatorisk blåseprøve

MA – Rusfri Trafikk ønsker en ordning der alle ordinære kontroller gjort av Sjøtjenesten, også inneholder obligatorisk blåseprøve.

Per i dag skal alle ordinære politikontroller som gjøres på veiene inneholde kontroll av førerrett og om vedkommende er ruspåvirket. Dette har ført til en markant økning i UPs avdekking av rusførere. En lignende ordning på sjøen vil være nyttig, uavhengig av promillegrense.

Vi er klar over at ressursene til sjøtjenesten ikke kan sammenlignes med UP. I gjeldende punkt ber vi derfor ikke om flere patruljer eller flere ressurser på sjøen, men kun om at de eksisterende patruljene implementerer obligatoriske ruskontroller på de førerne de allerede har tenkt å stanse. Dette vil bidra til å luke ut noen av førerne som ved første øyekast ikke virker påvirket, men som likevel utgjør en fare for andre på sjøen. Samtidig vil det bidra til betydelig økt oppdagelsesrisiko, noe vi vet er blant de sterkeste virkemidlene mot ruspåvirket kjøring i vegtrafikken.