Helseattest for eldre bilførere beholdes

Helseattest for eldre bilførere beholdes

Nyheter

Publisert: 23. juni 2022

Et flertall på Stortinget ville fjerne kravet om helseattest for bilførere over 80 år, men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gjør det motsatte: Kravet videreføres, dog med visse endringer for bruken av kognitive tester.

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Etter at både Statens vegvesen og Helsedirektoratet har vurdert stortingsflertallets anmodning om å skrote ordningen, viser de to fagetatene til at flere bilførere uten oppfylte helsekrav kan øke risikoen for flere drepte og hardt skadde i trafikken. Regjeringen går imidlertid inn for noen justeringer i førerkortveilederen, for å presisere at kognitive tester bare skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt. Samferdselsdepartementet vil også igangsette arbeid med å videreutvikle ordningen med kjørevurdering, blant annet for å gjøre det enklere for fastlegen å henvise eldre førerkortinnehavere til kjørevurdering hos Statens vegvesen. I tillegg vil det bli utredet bruk av kjøresimulator.

– Det er ikke slik at man nødvendigvis blir en dårligere sjåfør når man fyller 80 år. Men fordi dette er en aldersgruppe hvor mange etter hvert får en svekket helse og sykdommer som påvirker kjøreevnen, ønsker vi å opprettholde dagens ordning med helseattest fra fylte 80 år. Samtidig gjør vi noen justeringer ved blant annet å presisere at kognitive tester kun skal brukes ved mistanke om kognitiv svikt, sier Nygård.

Som de mest aktuelle kompenserende tiltakene er det vurdert utvidet bruk av kjørevurdering og krav til egenerklæring ved fornyelse. Hovedutfordringen er at mange eldre med behov for videre oppfølging ikke vil bli fanget opp av disse tiltakene. Konklusjonen er at det ikke finnes alternative ordninger som kan fange opp de som ikke oppfyller helsekravene.

– Svært sterke faglige råd, hvor et samlet trafikksikkerhetsmiljø og tunge helseaktører advarer mot tiltaket, samt mangelen på alternative tiltak, tilsier at ordningen med krav om helseattest for eldre bilførere bør opprettholdes, sier Nygård.