Denne bør parkeres etter en fuktig kveld på byen

Denne bør parkeres etter en fuktig kveld på byen

Ukategorisert

Publisert: 20. juni 2022

Forfatter: Silje Bjørnstad og Jøran Ledal

Reglene for små elkjøretøy strammes inn før sommerferien: Promillegrense, aldersgrense 12 år og påbud om hjelm.

De siste årene har elsparkesykkel blitt et populært transportmiddel her til lands. Fra 15. juni gjelder flere nye, strengere regler som skal ta sikte på å redusere antall ulykker knyttet til de populære
fremkomstmidlene.

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Promillegrense på 0,2
Små elektriske kjøretøy er nå omdefinert fra «sykkel» til «motorvogn». Det innebærer at en rekke regler som gjelder kjøring med bil eller motorsykkel, også vil gjelde for kjøring med elsparkesykkel, herunder krav til ansvarsforsikring. I tillegg er det satt påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år, samt at nedre aldersgrense for bruk av elsparkesykkel er satt til 12 år.

Promillegrensen vil bli den samme som for bil og andre motorvogner. Promillegrensen er hjemlet i vegtrafikkloven § 22. Det er den vanlige 0,2 grensen som vil gjelde også for elkjøretøy.

– Vi er naturligvis svært glade for at promillegrensen kommer før den store utelivssesongen starter for fullt. Håpet er at dette vil bidra til å gjøre sommeren tryggere, og ikke minst at færre blir skadet som følge av ukontrollert kjøring i alkoholpåvirket tilstand, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. Både MA – Rusfri Trafikk og Ung i Trafikken har kjempet lenge for regler som gjør det straffbart å kjøre elsparkesykkel etter en fuktig kveld på byen.

Straffegrenser

Omklassifiseringen av små elkjøretøy fra «sykkel» til «motorvogn» medfører følgende straffegrenser:
• 0,2 promille: Den alminnelige promillegrensen.
• Mellom 0,2 og 0,5 promille: Medfører normalt bøtestraff i størrelsesorden kr. 7000-13000.
• Mellom 0,5 og 1,2 promille: Straffes normalt med
betinget eller ubetinget fengsel og bot tilsvarende 1 ½
brutto månedslønn.
• Over 1,2 promille: Straffes normalt med ubetinget
fengsel og bot.

Tap av førerrett

Når det gjelder tap av førerrett (inndragning av førerkort), er det lagt til grunn at skal skje på samme måte som for
moped. Her er reglementet slik:

• 0,2 promille: Den alminnelige promillegrensen.
• Mellom 0,2 og 0,5 promille: Som hovedregel inndras
ikke førerkortet.
• Mellom 0,5 og 0,8 promille: Inndragningstid på 12 -18
måneder.
• Ved 1,2 promille: Inndragningstid på 22-24 måneder.
• Over 1,2 promille: Førerretten tapes for minst 2 år.

Ved kjøring med moped og små elmotorvogner (for eksempel elsparkesykler), er det fastsatt i forskrift at kjøring med disse er en formildende omstendighet som skal legges vekt på ved fastsettelse av inndragningstiden.

Det kan også legges vekt på om kjøreturen er over en kort strekning, noe den ofte er ved kjøring med elsparkesykkel. Den noe kortere inndragningstiden begrunnes med at skadepotensialet er mindre enn for eksempel av en bil. For den som ikke har førerkort kan det ilegges sperrefrist, altså utsettelse av tiden for å kunne øvelseskjøre eller få førerkort.

Flertallet støtter forslaget
Ifølge samferdselsministeren er det ingen grunn til høyere promillegrense
med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker.

– Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård.

Det er altså ikke fritt frem for å blande alkohol eller andre rusmidler med bruk
av elsparkesykkel. Er du så beruset at du ikke har kontroll på sparkesykkelen, må du gå av og trille den hjem dersom du vil holde deg på rett siden av loven.

En fersk undersøkelse utført av YouGov viser at åtte av ti støtter innføringen av promillegrense på 0,2.

Kan miste lappen
Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske motorvogner, vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde, herunder tap av førerrett og sperrefrist. Ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil departementet sende på høring et forslag om formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

– Det er farlig å fyllekjøre på elsparkesykkel, men ikke like farlig som å fyllekjøre med bil. Derfor vil vi sende på høring et forslag om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder for moped, sier Nygård.