Alkolås bilde2
MA - Rusfri Trafikk har som langsiktig mål at alle nye biler skal ha alkolås. Hovedhensikten med alkolås er økt trafikksikkerhet ved å redusere mulighetene for å kunne kjøre med promille. I tillegg er alkolåsen et kvalitetssikringsverktøy som gir ytterligere trygghet for persontransporten.

De tradisjonelle tiltakene mot promillekjøring er politikontroll og opplysningsvirksomhet. Det er ressurskrevende å kontrollere promillekjøring i trafikken. Derfor er det behov for flere virkemidler for å redusere omfanget av promillekjøring. Bruk av alkolås bør derfor bli en naturlig del av en systematisk sikkerhetstenkning i veitransporten.

I mars 2018 vedtok Stortinget at det skal være krav om alkolås i alle norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag på veg. Dette kravet tråtte i kraft 1. januar 2019, Kjøretøy som allerede er registret må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift. Forskift om alkolås og oppdatert Vegtrafikklov er tilgjenglig på Lovdata. 

EU har foreslått at det skal stilles krav til bilprodusentene om at de skal legge til rette for ettermontering av alkolås i personbiler. Myndighetene avventer krav om alkolås i drosjer. Inntil dette skjer ønsker ikke myndighetene å innføre krav om alkolås i drosjer.

Les mer om alkolås i vår rapport om rus i trafikken i Norge og internasjonalt.

 

Veileder vegvesen2
Statens vegvesen innførte alkolås på alle sine tjenestebiler allerede i 2007. I 2013 sendte de ut en veileder til alle norske kommuner og fylkeskommuner. Den er fortsatt aktuell. Veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan transportører skal anskaffe og bruke alkolås i sine kjøretøy, og den har tips om alt fra innkjøp og installasjon til hvordan ledelsen bør forankre en alkolåspolicy i sin virksomhet.
Last ned veilederen her

Trafikksikkerhetseffekt av alkolås
Mange av de som mister førerkortet for promillekjøring fortsetter å kjøre uten og ofte i fylla. De som får installert alkolås i stedet for å miste føreretten kjører mye mindre i fylla enn de som kun blir fratatt førerkortet. Du finner mer informasjon om trafikksikkerhetseffekten av et alkolåsprogram i TØI sin Trafikksikkerhetshåndbok.

Evalueringer av det svenske alkolåsprogrammet som er gjennomført både av TØI  og av VTI  i Sverige, viser mindre promillekjøring og trafikkulykker blant deltakerne. Ordningen er også anbefalt tatt i bruk sammen med et oppfølgings-program av en samlet fagekspertise. Et forslag til program ble utarbeidet både i 2010 og i 2012 uten at et konkret arbeid med iverksetting av tiltaket har skjedd. Forslaget fra 2012 var begrenset til en gruppe med promillekjørere som kom under Kriminalomsorgens program mot ruspåvirket kjøring «På veg», som er en straffereaksjon med program i stedet for fengsel. Om en blir tatt med høy eller lav promille, er etter vår oppfatning ikke relevant. Vi har et meget strengt straffenivå for promillekjøring i Norge, selv ved lavpromille.

European Transport Safety Council (ETSC) har også gitt ut en rapport med guidelines for alkolås og rusprogrammer for land som ønsker å ta i bruk alkolås som alternativ til inndragning av førerkort. Du finner rapporten her.

Det har vært gjennomført mange evalueringer av trafikksikkerhetseffekten av et alkolåsprogram. Evaluering av Finlands alkolåsprogram kan du finne her. Sverige har gjennomført flere slike studier. I 2007 gjennomførte TØI en evaluering av alkolåsprogrammet som ble satt i gang i 2003. Les mer her. Statens väg og transportforskning (VTI) gav ut i 2007 og 2017 rapporter om effekten av alkolås i trafikken.

Alkolås ble i 2004-2006 prøvd ut i busser på Lillehammer for å undersøke sjåførenes aksept for alkolås og hvordan alkolås virker i praksis i kollektivtransport. Les mer her.

Last ned folderen Alkolås for bedrifter 

 

Sist oppdatert: februar 2020