Effektene av et alkolåsprogram

Effektene av et alkolåsprogram

Publisert: 10. april 2021

Mange av de som mister førerkortet for promillekjøring fortsetter å kjøre uten førerkort, og ofte i fylla. De som får installert alkolås i stedet for å miste førerretten, kjører mye mindre i fylla enn de som kun blir fratatt førerkortet.

Effekten av et alkolåsprogram er bra for trafikksikkerheten. Evalueringer av det svenske alkolåsprogrammet som er gjennomført både av TØI  og av VTI  i Sverige, viser mindre promillekjøring og trafikkulykker blant deltakerne. Ordningen er også anbefalt tatt i bruk sammen med et oppfølgingsprogram av en samlet fagekspertise. Et forslag til program ble utarbeidet både i 2010 og i 2012 uten at et konkret arbeid med iverksetting av tiltaket har skjedd.

Forslaget fra 2012 var begrenset til en gruppe med promillekjørere som kom under Kriminalomsorgens program mot ruspåvirket kjøring «På veg», som er en straffereaksjon med program i stedet for fengsel. Om en blir tatt med høy eller lav promille, er etter vår oppfatning ikke relevant. Vi har et meget strengt straffenivå for promillekjøring i Norge, selv ved lavpromille.

Dräger alkolås

Trafikksikkerhetseffektene av et alkolåsprogram

Hele 10 439 personer ble tatt for ruskjøring i Norge i 2020. Vi har aldri tidligere sett så høye tall på rusanmeldte. Vi trenger derfor flere tiltak for å få fyllekjøreren vekk fra veiene. Bruk av alkolås som alternativ til tap av førerett startet opp i USA i 1986. I dag er alkolås i bruk i hele USA, åtte delstater/territorier i Australia og hele Canada. Tilsvarende er det 11 land i Europa som enten har eller er i ferd med å utvikle alkolåsordninger. Dette er Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, England, Frankrike, Østerrike, Estland og Slovenia. ETSC har i mars 2021 laget en oversikt over alkolåsprogram i Europa: Alcohol Interlocks in Europe: An Overview of Current and Forthcoming Programmes | ETSC.

Et alkolåsprogram gir den promilletatte mulighet til å kunne fortsette å kjøre, men med alkolås, i tapstiden. Vedkommende får utstedt et førerkort, der det framgår at man bare kan føre kjøretøy med alkolås.

Førerkortet skal være gyldig så lenge tapet av førerretten er fastsatt. For å delta i alkolåsprogrammet må vedkommende undertegne en avtale som innebærer at man gjennomgår en legevurdering av egnetheten til å ha førerrett, og deretter gjennomføres legekontroller så lenge vedkommende er i alkolåsprogrammet. Et normalt alkohol-forbruk vil ikke slå ut på testene. Promillekjøreren installerer alkolåsen i det eller de kjøretøyene vedkommende bruker i tapstiden, og betale kostnadene selv. Evalueringer viser langt mindre promillekjøring og trafikkulykker blant deltakerne.

Temaanalyse om rusrelaterte dødsulykker i veitrafikken

Sommeren 2020 kom en temaanalyse om utført rusrelaterte dødsulykker i trafikken – Oslo universitetssykehus utført av Oslo Universitetssykehus. Den viser med all tydelighet at førere involvert i dødsulykker i trafikken hadde inntatt store doser eller var kombinasjonsmisbrukere. Dette tyder på et problematisk rusmiddelbruk. I tillegg viste undersøkelsen at fire av fem ruspåvirkede førere involvert i dødsulykker hadde blitt domfelt tidligere, nesten halvparten for ruspåvirket kjøring. Ruspåvirkede førere som omkom i trafikkulykker hadde svært ofte også kjørt for fort og ikke brukt bilbelte eller hjelm.

OUS konkluderer med at:

«dette er forhold som det er viktig å være klar over og som må tas hensyn til når man planlegger tiltak for å redusere omfanget av ruspåvirket kjøring, siden å bli tatt for ruspåvirket kjøring er en risikofaktor for senere kjøring i ruspåvirket tilstand og involvering i trafikkulykker. Trussel om fengselsstraff, store bøter, eller fradømming av førerkortet er ikke tilstrekkelig for å hindre at mange førere med rusproblemer, eller med risikoatferd av andre grunner, involveres i alvorlige trafikkulykker. Det må andre løsninger til, både tekniske løsninger og andre tiltak som kan endre disse førernes atferd og holdninger for å redusere andelen som kjører på nytt i ruspåvirket tilstand.» 

Kjører du med promille og mister førerretten, mener vi derfor at du bør få mulighet til å få alkolås som alternativ til inndragning av førerkort. Å ta i fra en person førerkortet som kanskje da mister jobben, eller som ikke kommer seg til jobb pga. manglende kollektivtilbud i distriktene, er svært uheldig og innebærer store negative konsekvenser for den det gjelder.  Ofte viser det seg at personer som blir fratatt førerkortet etter en rusanmeldelse kjører uten førerkort. Statistikken viser at halvparten av de som UP rusanmelder, mangler førerkort.

Temaanalysen om rusrelaterte dødsulykker i veitrafikken, viser med all tydelighet at førere involvert i dødsulykker i trafikken hadde inntatt store doser eller var kombinasjonsmisbrukere. Dette tyder på et problematisk rusmiddelbruk.

Evalueringen av alkolåsprogram

European Transport Safety Council (ETSC) har også gitt ut en rapport med guidelines for alkolås og rusprogrammer for land som ønsker å ta i bruk alkolås som alternativ til inndragning av førerkort. Du finner rapporten her.

Det har vært gjennomført mange evalueringer av trafikksikkerhetseffekten av et alkolåsprogram. Evaluering av Finlands alkolåsprogram kan du finne her. Sverige har gjennomført flere slike studier. I 2007 gjennomførte TØI en evaluering av alkolåsprogrammet som ble satt i gang i 2003. Les mer her. Statens väg og transportforskning (VTI) gav ut i 2007 og 2017 rapporter om effekten av alkolås i trafikken.

Alkolås ble i 2004-2006 prøvd ut i busser på Lillehammer for å undersøke sjåførenes aksept for alkolås og hvordan alkolås virker i praksis i kollektivtransport. Les mer her.