Slik er de nye reglene for elsparkesykkel

Slik er de nye reglene for elsparkesykkel

Publisert: 06. april 2022

Elsparkesykler er omdefinert fra «sykkel» til «motorvogn». Det medfører skjerpede regler fra 15. juni.

Reglene for små el-kjøretøy blir nå betydelig skjerpet fra sommeren. Det er en konsekvens av at disse kjøretøyene, herunder el-sparkesykler, er omdefinert fra «sykkel» til «motorvogn». Dette medfører at en rekke regler som gjelder kjøring med bil eller motorsykkel, også blir gjeldende for el-sparkesykler. Det er imidlertid gjort flere unntak fra «motorvognbestemmelsen», f.eks. når det gjelder alder og bruk på gang- og sykkelveg.

Etter at el-sparkesykler ble tatt i bruk i større omfang i 2019, ble det umiddelbart registrert et stort antall ulykker. En kartlegging gjennomført av Statens vegvesen og Oslo skadelegevakt viser at det fra mars 2019 til juni 2021 ble registrert 3062 skadetilfeller. Bare i juni 2021 ble det registrert 436 skader. Frislippet i form av at el-sparkesykler ble definert som «sykler», uten spesiell regulering, førte altså til voldsomme skadetall. Ikke minst var det et stort antall ulykker knyttet til alkoholpåvirket kjøring om kvelden og natten.

Omklassifisering

Derfor blir den alminnelige promillegrensen på 0,2 promille alkohol i blodet (eller 0,1 mg. alkohol per liter utåndingsluft) også gjeldende for førere av elsparkesykler. Omklassifiseringen av små el-kjøretøy fra «sykkel» til «motorvogn» medfører følgende straffegrenser:

 • 0,2 promille: Den alminnelige promillegrensen.
 • Mellom 0,2 og 0,5 promille: Medfører normalt bøtestraff i størrelsesorden kr. 7000-13000.
 • Mellom 0,5 og 1,2 promille: Straffes normalt med betinget eller ubetinget fengsel og bot tilsvarende 1 ½ brutto månedslønn.
 • Over 1,2 promille: Straffes normalt med ubetinget fengsel og bot.

Tap av førerrett

Når det gjelder tap av førerrett (inndragning av førerkort), er det lagt til grunn at skal skje på samme måte som for moped. Her er reglementet slik:

 • 0,2 promille: Den alminnelige promillegrensen.
 • Mellom 0,2 og 0,5 promille: Som hovedregel inndras ikke førerkortet.
 • Mellom 0,5 og 0,8 promille: Inndragningstid på 12 -18 måneder.
 • Ved 1,2 promille: Inndragningstid på 22-24 måneder.
 • Over 1,2 promille: Førerretten tapes for minst 2 år.

Ved kjøring med moped og små el-motorvogner (f.eks. el-sparkesykler), er det fastsatt i forskrift at kjøring med disse er en formildende omstendighet som skal legges vekt på ved fastsettelse av inndragningstiden. Det kan også legges vekt på om kjøreturen er over en kort strekning, noe den ofte er ved kjøring med elsparkesykkel.

Den noe kortere inndragningstiden begrunnes med at skadepotensialet er mindre enn f.eks. for en bil. For den som ikke har førerkort kan det ilegges sperrefrist, altså utsettelse av tiden for å kunne øvelseskjøre eller få førerkort.

Dette er de nye reglene fra 15. juni:

 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Aldersgrense på 12 år.
 • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
 • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
 • Små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.