Fra UP til Politidirektoratet

Fra UP til Politidirektoratet

Nyheter

Publisert: 18. august 2020

Forfatter: Nils Erik Gyland

Disse førerne fortjener politiets særlige oppmerksomhet. Tidligere UP-sjef Runar Karlsen er en spydspiss i arbeidet med trafikksikkerhet.

Runar Karlsen er nå blitt toppbyråkrat i Politidirektoratet, og den nye sjefen mener norsk politi bruker nok ressurser på trafikksikkerhet. Han rykket nylig opp fra jobben som UP-sjef til den nyopprettede stillingen som fagdirektør for trafikkområdet i Politidirektoratet (POD). Ifølge POD er Runar Karlsen den i politi-Norge som har mest kunnskap innen trafikksikkerhetsområdet.

Hva skal du gjøre i politidirektoratet?

I min nye jobb skal jeg etter beste evne forvalte Politidirektoratets fagansvar på trafikkområdet. Det handler blant annet om å lede, styre og kontrollere politiets oppgaver og innsats for å bidra til bedre trafikksikkerhet på veiene. Jeg er Politidirektoratets kontaktperson i møte med veimyndighetene, og alle de andre nasjonale trafikksikkerhetsaktørene. Den daglige koordineringen i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet utøves blant annet gjennom Kontaktutvalget for Trafikksikkerhet (KTS) som ledes av Samferdselsdepartementet, og der jeg sitter som Politidirektoratets representant.

Du fortsetter i det europeiske politinettverket ROADPOL og i det Nordiske samarbeidet SANT. Hva gjør disse nettverkene?
Hovedformålet er å dele og utveksle erfaringer for læring, både i forhold til kunnskap om ulykkesutviklinger og årsaker til at ulykker skjer, samt i valg av strategi, metodebruk, bruk av teknologi og instrumenter og om regelverk.

Hva kan andre europeiske land lære av norsk politi?
Norge har hatt de tryggeste veiene i Europa de siste årene, målt i antall trafikkdrepte per. 1 mill. innbygger. Mange land ønsker derfor å vite mer om suksessfaktorene i den norske modellen.

Hva er suksessfaktorene?
Da vil jeg blant annet trekke frem at trafikksikkerhetsarbeidet er politisk forankret i en nullvisjon, og at mål og ambisjoner er forankret i Stortinget gjennom Nasjonal Transportplan, som blant annet har en målsetning om 60 prosent nedgang i antallet trafikkdrepte i perioden. En annen faktor som blir trukket frem er det langsiktige arbeidet og bredden i aktører som bidrar. Veimyndighetene leder og koordinerer det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet på en profesjonell måte med politiet som en av de aller viktigste aktørene, sammen med andre offentlige aktører som for eksempel helse og alle kommunene. Den norske veitrafikklovgivningen er blant verdens beste, og trekkes frem som en viktig faktor i den norske suksessen med å redusere antallet drepte og hardt skadde. Den norske innsatsen bygger på en systematisk kunnskaps innhenting og analyser som bidrar sterkt til at vi i Norge klarer å målrette arbeid og innsats på en effektivmåte. Det vi også er ekstra dyktige på i Norge, er koordineringen av arbeidet og oppfølgingen av de ulike aktørenes forpliktelser.

Les hele artikkelen her.