GPS-jamming truer sikkerheten på veiene

GPS-jamming truer sikkerheten på veiene

Nyheter

Publisert: 28. desember 2021

Forfatter: Av Jøran Ledal

Når kriminelle trafikanter forsøker å «skjule» posisjonen sin med såkalt «jamming», kan det oppstå farlige situasjoner for alle andre som ferdes i trafikken. Dette fenomenet vil myndighetene til livs.

Kort forklart handler «jamming» om å forstyrre eller blokkere radio- og GPS-signaler. Utstyret er ulovlig, og brukes gjerne av privatpersoner, yrkessjåfører og håndverkere som av ulike grunner ønsker å skjule posisjonen sin.

Liv eller død

Det er mange grunner til at myndighetene bruker ressurser på å stanse utbredelsen, og vår felles sikkerhet langs veiene er kanskje den aller viktigste. Dersom jamme-utstyret slår ut posisjoneringen for alle som befinner seg i nærheten, og som er avhengig av at GPS-systemet gir korrekt informasjon, kan det i verste fall stå om liv eller død.

– Ulovlig jammeutstyr er allerede på veiene våre og dette er en trussel for både vei-, sjø- og lufttrafikk. Jamming kan føre til at navigasjonssystemer ikke gjengir geografisk lokasjon korrekt, eller gir vilkårlig og tilfeldig posisjonering i digitale kart, sier sjefsingeniør Tomas Levin i Statens Vegvesen til Motorføreren. Tidligere i høst ledet han arrangementet «Jammefest» på Vegvesenets testanlegg i Skibotndalen i Troms og Finnmark.

Her forsøkte Statens Vegvesen sammen med blant andre Forsvarets Forskningsinstitutt, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Norsk Romsenter og Justervesenet, å finne ut hvor mye skade de ulovlige systemene kan utrette. Ifølge Levin er det særlig to forhold som kan være kritiske for trafikksikkerheten i vanlige biler:

Truer nødfunksjon

– Det ene er i-call-systemet som innebærer at du med en nødknapp kan informere redningstjenestene om lokasjonen din i forbindelse med ulykker. Og det andre er førerstøttesystemet ISA (Intelligent Speed Adaption) som kan bidra med varsling ved overskridelser av fartsgrensen. Begge deler er viktige systemer i nyere biler, og gjennom disse testene er målet vårt å finne svakheter i systemene slik at produsentene kan forbedre dem for fremtiden, sier Levin, som i tillegg peker på farene som oppstår dersom for eksempel redningshelikoptre eller nødetater mister eller mottar feil GPS-informasjon.

GPS Jamming

Testingen ble utført med utstyr som er beslaglagt på norske veier. Det ulovlige utstyret er med andre ord i bruk allerede.

Alle former for global satellittnavigasjon - forkortet til GNSS - baseres på signaler som sendes fra satellitter i bane rundt jorda. Disse opererer innen samme frekvensområde, gjerne rundt 1 500 - 1 600 MHz. Signalet som mottas i din telefon eller i bilens navigasjonssystem, er relativt svakt og derfor enkelt å forstyrre.

Ved å sende ut støysignaler i samme frekvensområde, vil ikke satellittsignalene bli oppfattet av mottakerne som befinner seg i nærheten av støykilden. En GPS-jammer som monteres i 12-voltsuttaket på en bil, er mer enn sterk nok til å forstyrre GPS-systemer i opptil en kilometers radius – også opp i lufta.

Dette til tross for at utstyret gjerne oppgis å ha en rekkevidde på bare noen få meter. Til tross for at utstyret både er ulovlig å kjøpe, besitte og bruke, viser det seg enkelt å få tilgang til GPS-jammere over nettet. Mange er heller ikke klar over hvor sterke de faktisk er.

Simulerte angrep

Under testene simulerte de angrep med jammeutstyr beslaglagt av tollvesen og politi, noe som også viser at problemet er helt reelt. Tre premium-biler, en Volvo, en Porsche og en BMW, ble utsatt for jammingen.

– Vi klarte å påvirke posisjoneringssystemene i alle kjøretøyene. En positiv oppdagelse var at systemene kom veldig fort opp igjen etter at angrepet ble avsluttet, forteller Levin.

Under en av testene ble også konferansedeltakerne utsatt for et jammeangrep som forstyrret posisjoneringsfunksjonaliteten i smarttelefonene deres, noe som sendte dem rett til havs, om ikke fysisk så i hvert fall digitalt.

– Vi flyttet deltakerne rent digitalt til en posisjon ute i havet, mens de egentlig befant seg tørre og varme på fastlandet. Hensikten med testen var å vise konsekvensene av slike angrep, forteller Levin.

Vil ha med bilprodusentene

Angrepene resulterte altså i uforutsigbare feil i bilenes navigasjonssystemer, og nå håper Levin at bilprodusentene i fremtiden ser verdien av å samarbeide om test-prosjektene.

– Anlegget vårt i Skibotndalen gjør det mulig å gjennomføre realistiske tester som bilprodusentene vil ha problemer med å gjenskape i sine lukkede anlegg.

Det er forståelig at produsentene er tilbakeholdne om løsningene sine, men på dette området tror vi at alle vil være tjent med et tettere samarbeid. De kriminelle elementene utvikler stadig nye måter å unnslippe på, og det er på mange måter en katt-og-mus-lek om å ligge foran i utviklingen.

En Porsche, en BMW og en Volvo ble utsatt for jamme-angrepene.

Alle foto: Daniel Lilleeng

GPS Jamming

Mange etater og myndigheter vil lære om GPS-jamming, og arrangementet samlet en rekke deltagere.

GPS Jamming