Alle trafikkdrepte skal obduseres

Alle trafikkdrepte skal obduseres

Nyheter

Publisert: 05. februar 2020

Forfatter: Nils Erik Gyland

MA – Rusfri Trafikk har siden 2014 kjempet for rettsmedisinsk obduksjon av samtlige trafikkdrepte. I går ble det enstemmig flertall i førstegangsvotering på Stortinget vedrørende endring i obduksjonsloven.

Formålet med obduksjon er å kartlegge om dødsfallet kan skyldes en straffbar handling eller illebefinnende. Et dødsfall i trafikken skjer enten ved en straffbar handling, selvmord eller ulykke. Selv om årsaken skyldes en ulykke, vil resultatet av en obduksjon fortsatt være viktig for samfunnet, da en obduksjon av den drepte kan gi kunnskap om det som skjedde i forkant av ulykken, fastslår eksperter.

Tidligere het det at omkomne i trafikkulykker bare ble obdusert om påtalemyndigheten fant det nødvendig av hensyn til etterforskningen. Bare rundt halvparten ble obdusert.

Etter gårdagens flertall ble det fastslått at alle som dør i vegtrafikken skal rettsmedisinsk obduseres.

En seier for trafikksikkerheten
MA – Rusfri Trafikk har siden 2014 kjempet for at alle omkomne i trafikken skal obduseres, da en obduksjon vil gi samfunnet verdifull kunnskap til bruk i trafikksikkerhetsarbeidet.

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen er fornøyd med gårsdagens Stortingsflertall.

-Dette er en stor seier for norsk trafikksikkerhet. At samtlige som omkommer i en trafikkulykke nå skal obduseres er viktig i henhold til Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Ved obduksjonsbordet finner rettsmedisinerne vesentlig informasjon som er av stor betydning for å forstå hva som har skjedd i ulykken. Jeg vil også berømme politikerne for deres innsats. De tar ansvar og arbeider for Nullvisjonen, sier Kristoffersen.

Rettsmedisiner, overlege og førsteamanuensis ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Arne Stray-Pedersen, uttaler i en e-post til MA – Rusfri Trafikk at han er svært takknemlig for endringene i lovverket. Han sier at det er fortsatt alt for mange som dør i trafikkulykker, og er overbevist om at mange dødsfall kunne vært forebygget. Statens Vegvesens Ulykkesanalysegrupper undersøker alle dødsulykker i trafikken og at de nå vil kunne sammenholde sine tekniske funn med obduksjonsfunn ved alle tilfeller, vil gjøre at de har bedre mulighet til å forklare årsakene til at ulykken inntraff.

Kristoffersen legger også vekt på at for de fleste pårørende er det viktig å få vite så mye som mulig om årsaker og hendelsesforløp i en fatal ulykke. Arne Stray-Pedersen samtykker, og sier at i tillegg til at det nye lovverket er bra for arbeidet med trafikksikkerhet tror han det er en lettelse for pårørende at rettsmedisinsk obduksjon etter trafikkulykker alminneliggjøres.

Pålitelige rustall
Kristoffersen gleder seg også over at rustallene endelig blir pålitelige.

-Obduksjon vil eliminere mørketall når det gjelder ruspåvirket kjøring som ulykkesårsak. Det er viktig med en pålitelig statistikk for å kunne forebygge og hindre ruskjøring. I 2018 lå andelen dødsulykker der rus var hovedårsaken på 34 prosent, sier Kristoffersen avslutningsvis.

Les her: Lov om endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser) – Lovdata