Dette trafikksikkerhets-tiltaket består

Dette trafikksikkerhets-tiltaket består

Nyheter

Publisert: 22. september 2021

Forfatter: Silje Bjørnstad

– Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier Knut Arild Hareide.

I dag må bilførere som enten har fylt eller nærmer seg 80 år, levere helseattest fra legen dersom de fortsatt ønsker å ha førerkort. Helseattesten kan være gyldig i inntil tre år. I noen tilfeller må føreren også levere synsattest fra en optiker eller øyelege.

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen om å oppheve kravet til helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide konkluderte imidlertid med at det ikke ville være forsvarlig å gjennomføre denne endringen på dette tidspunktet, og han har nå vurdert hvordan dette skal følges opp.

– Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge førere. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier Hareide.

Det er samferdselsministeren sin jobb å få på plass nye kontrollmekanismer. Hareide har tidligere meddelt Stortinget om flere utfordringer knyttet til en slik rask endring, og at han ikke kunne garantere gjennomføring allerede fra 1. august. Ifølge NRK venter Samferdselsdepartementet en rapport fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet 1. oktober.

Venter på rapport

– Statens vegvesen og Helsedirektoratet fortsetter arbeidet med å utrede hvordan Stortingets vedtak fra februar, der regjeringen bes om å oppheve kravet til obligatorisk helseattest for eldre bilførere, kan følges opp. Når deres utredning foreligger 1. oktober, vil jeg ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide i en pressemelding.

Samferdselsminister Hareide

SAMFERDSELSMINISTER: Knut Arild Hareide trenger mer tid for å finne ut hva som bør skje med helseattestene for eldre bilførere.

Må finne andre løsninger

Både egenerklæring om helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering, er blant tiltakene som nå vurderes for å kompensere for bortfall av helseattesten. Ved bortfall av helseattest, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere. Dermed må legene og statsforvalterne, som følger opp meldinger fra legene, få god informasjon og tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringen. I tillegg vil pårørendes rolle også bli viktigere. Det vil være nødvendig med god informasjon om hvordan de kan følge opp nærstående og slektninger som av helsemessige grunner ikke bør kjøre bil.

– Mange eldre som ikke oppfyller helsekravene har ikke blitt fulgt opp med formelle vedtak, men har førerkort som er utløpt. Dersom dagens ordning oppheves, risikerer vi at mange som ikke oppfyller helsekravene, igjen vil kunne få førerrett. I tillegg har 37 prosent av førerne over 80 år førerkort med forkortet gyldighet, og de har dermed behov for hyppig medisinsk oppfølging. Vi må ha en forsvarlig prosess med utredning og høring for at disse fortsatt skal kunne fanges opp på en hensiktsmessig måte, mener samferdselsminister Hareide.