amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

De siste fire årene har det i gjennomsnitt vært 25 dødsulykker eller 21 % hvor ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor til ulykken i følge Statens vegvesen sine dybdeanalyser av dødsulykker. Folkehelseinstituttet anslår at tallet trolig er opp mot 30 %. Vi mangler kunnskap om dette da vi i Norge ikke obduserer alle som blir drept i trafikken. Til sammenligning så var 32 % av dødsulykkene i Sverige i 2017 rusulykker. De har en obduksjonsprosent på over 95 %. Nå er det foreslått et lovpåbud i Norge om obduksjon av alle drepte i trafikken. Dette vil bidra til at vi får mer riktig kunnskap om rus i trafikken også i Norge. Les mer om dette her.  

Antall D i rus 20005 2017 4 årsperiode

Figuren viser at antallet rusdrepte har gått ned på samme måte som alle dødsulykker siden 2005. Det er svært gledelig at det kan se ut som om færre ungdommer dør i rusrelaterte ulykker nå enn tidligere. Drepte i rusulykker har jevnet seg ut og skjer nå i de fleste aldersgruppene. Imidlertid ser vi fortsatt at det er flest unge mellom 18 – 25 år som blir anmeldt for mistanke om ruspåvirket kjøring av politiet. Selv om vi kan se en ørliten nedgang av rusanmeldte i denne aldersgruppen de siste 4 årene. I 2014 var det 2392 anmeldte i denne gruppen, mens det i 2017 var 2249. Dessverre er det slik at det er gutter som er overrepresentert i statistikken. 9 av 10 rusanmeldte er menn. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd pr. millioner kjørte kilometer er også størst i den yngste gruppen. Manglende kjøreerfaring er en viktig årsak til dette.

Antall D i rus i trafikken 2005 2016

Politiets trafikkontroller
Politiet har forpliktet seg til å foreta en promilletest av alle som stoppes i en trafikkontroll. Likevel ser vi at antallet ruskontroller går ned. Mens det i 2005 ble gjennomført 1,8 mill ruskontroller, ble det i 2017 kun gjennomført 1,1 mill ruskontroller. Dette gir grunn til bekymring, da vi vet at tilfeldige trafikkontroller er viktig for den enkelte bilførers subjektive opplevelse av risikoen for å bli tatt. Hovedårsaken til at antallet rustatte har gått opp er at politiet har fått bedre utstyr til å avdekke rus i trafikken. Både spyttester og nummergjenkjenningssystem (ANPR) har bidratt til dette. Les mer om det her.

I 2012 var det 36 prosent av de rusanmeldte som ikke hadde førerkort, i 2013 hadde denne andelen økt til 47 prosent, mens det i 2017 var over halvparten (53 prosent) som ikke hadde førerkort, i følge Utrykningspolitiet sine tall.  Nærmere 80 prosent av sakene med alkoholkonsentrasjon over 2 promille ble avdekket gjennom tips eller trafikkuhell. I saker med lavere alkoholkonsentrasjon - under 1 promille - ble 70 prosent av sakene avdekket i trafikkontroller.

Tips fra publikum fører til flest anmeldelser om ruskjøring. Politiet oppfordrer til at du ringer dem hvis du mistenker noen for å fyllekjøre eller mistenker at noen har til hensikt å kjøre i beruset tilstand.

 

Sist oppdatert november 2018