De siste 4 årene har det i gjennomsnitt vært 25 % dødsulykker årlig hvor ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor til ulykken ifølge Statens vegvesen sine ulykkesanalyser av dødsulykker. Folkehelseinstituttet anslår at tallet trolig er opp mot 30 %.

Av de 40 drepte i rusulykker i 2018 var det kun en person som enten ikke ble obdusert eller tatt blodprøve av. Dette er gledelige tall. Regjeringen har nå fremmet forslag om krav til obduksjon av alle trafikkdrepte; Prop. 124 L (2018–2019).  Dette er viktig, da kunnskap om årsaken til trafikkulykker viser oss hvilke tiltak vi skal iverksette for å nå nullvisjonen.

 Antall D i rusulykke 2018

Figuren over viser at antallet rusdrepte har gått ned på samme måte som alle dødsulykker siden 2007, selv om vi ser en oppgang i 2018. Det er svært gledelig at det kan se ut som om færre ungdommer dør i rusrelaterte ulykker nå enn tidligere. Drepte i rusulykker har jevnet seg ut og skjer nå i de fleste aldersgruppene. Dessverre er det slik at det er menn som er overrepresentert i statistikken. 9 av 10 rusanmeldte er menn. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd pr millioner kjørte kilometer er også størst i den yngste gruppen. Manglende kjøreerfaring er en viktig årsak til dette.

Samlet anltall rusdrepte i trafikken 2018

Politiets trafikkontroller
Politiet har forpliktet seg til å foreta en promilletest av alle som stoppes i en trafikkontroll. Likevel ser vi at antallet ruskontroller går ned. Mens det i 2005 ble gjennomført 1,8 mill ruskontroller ble det i 2018 kun gjennom ført 920 000 ruskontroller. Dette gir grunn til bekymring, da vi vet at tilfeldige trafikkontroller er viktig for den enkelte bilførers subjektive oppdagelsesrisiko. Hovedårsaken til at antallet rustatte har gått opp er at politiet har fått bedre utstyr til å avdekke rus i trafikken. Både spyttester og nummergjenkjenningssystem (ANPR) har bidratt til dette. Les mer om det her.

Tips fra publikum fører til flest anmeldelser om ruskjøring. Politiet oppfordrer til at du ringer dem hvis du mistenker noen for å fyllekjøre eller mistenker at noen har tenkt å kjøre i beruset tilstand.

ANtall politikontroller i NOrge 2018

 

Sist oppdatert juni 2019