De siste 4 årene har det i gjennomsnitt vært 24 % dødsulykker årlig hvor ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor til ulykken ifølge Statens vegvesen sine ulykkesanalyser av dødsulykker. Folkehelseinstituttet anslår at tallet trolig er opp mot 30 %.

Av de 20 drepte i rusulykker i 2019 var det kun en person som enten ikke ble obdusert eller tatt blodprøve av. Dette er gledelige tall. Stortinget har vedtatt at alle trafikkdrepte skal obduseres; Prop. 124 L (2018–2019).  Dette er viktig, da kunnskap om årsaken til trafikkulykker viser oss hvilke tiltak vi skal iverksette for å nå nullvisjonen. Loven trådde ikraft 1 mai 2020. 

 Ant D rusulykker 2008 2019

Figuren over viser at antallet rusdrepte har gått ned på samme måte som alle dødsulykker siden 2008. Det er svært gledelig at det kan se ut som om færre ungdommer dør i rusrelaterte ulykker nå enn tidligere. Drepte i rusulykker har jevnet seg ut og skjer nå i de fleste aldersgruppene. Dessverre er det slik at det er menn som er overrepresentert i statistikken. 9 av 10 rusanmeldte er menn. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd pr millioner kjørte kilometer er også størst i den yngste gruppen. Manglende kjøreerfaring er en viktig årsak til dette. 

Samlet ant D i trafikken 2011 2019

Politiets trafikkontroller
Politiet har forpliktet seg til å foreta en promilletest av alle som stoppes i en trafikkontroll. Likevel ser vi at antallet ruskontroller går ned. Mens det i 2005 ble gjennomført 1,8 mill ruskontroller ble det i 2019 gjennom ført 945 000 ruskontroller. UP økte sine ruskontroller fra 530 000 til 635 000 i fra 2018 til 2019. Men det øvrige politet reduserte antallet ruskontroller fra 2018 til 2019 fra 400 000 til 310 00.Dette gir grunn til bekymring, da vi vet at tilfeldige trafikkontroller er viktig for den enkelte bilførers subjektive oppdagelsesrisiko. Hovedårsaken til at antallet rustatte har gått opp er at politiet har fått bedre utstyr til å avdekke rus i trafikken. Både spyttester og nummergjenkjenningssystem (ANPR) har bidratt til dette. Les mer om det her. 

Politiet gjennomførte i 2016/17 en vegkantundersøkelse om bruk av alkohol, rusmiddler og andre trafikkfarlige legemiddler blandt motorvognførere i vanlig trafikk på Østlandet. Du finner hele rapporten her. Andelen som testet positivt på alohol var 0,2 %. Det samme som man fant i en tilsvarende undersøkelse i 2009. 

 

Politikontroller

 

Tips fra publikum fører til flest anmeldelser om ruskjøring. Politiet oppfordrer til at du ringer dem hvis du mistenker noen for å fyllekjøre eller mistenker at noen har tenkt å kjøre i beruset tilstand.

 

Sist oppdatert mai 2020