Nullvisjonen bilde

MA – Rusfri Trafikk er en frivillig, rusfri organisasjon som arbeider mot rus i trafikken og for økt trafikksikkerhet.  Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter. Vår politiske plattform finner du her.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på nullvisjon. Nullvisjon gir oss noe og strekke oss etter. Samtidig gir den en tydelig retning for innsatsen, og et klart grunnlag for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktige, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i trafikken.  Etter at det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet kom i gang for alvor rundt 1970 har det vært en klar reduksjon i tallet på omkomne i veitrafikken.

Nullvisjonens tre grunnpilarer
Nullvisjonen gir oss noe å strekke oss etter. Samtidig som den gir en tydelig retning for innsatsen, og et grunnlag for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet. Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer; etikk, vitenskapelighet og at alle aktører i trafikken tar ansvar. Les mer her.

D 1970 2019

Etisk grunnlag
Med etisk grunnlag mener vi at hvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år. Målet er derfor at ingen blir drept eller hardt skadd.

Vitenskapelighet
Arbeidet skal bygge på analyser og fakta fra alvorlige ulykker. Hvilke krefter tåler et menneske i en kollisjon, og hvor mye informasjon klarer en trafikant å oppfatte i trafikken? Menneskets forutsetninger skal ligge til grunn for utforming av veisystemet.

Ansvar
Trafikantene har ansvar for sin egen atferd. Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av vanlige feilhandlinger. Kjøretøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy. Politiet og ulike interesseorganisasjoner har også et ansvar for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. MA – Rusfri Trafikk har sammen med en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen.

Formålet med tiltakene i tiltaksplanen er å sikre stø kurs mot etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvilket innebærer en reduksjon på om lag 60 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012-2015.

Planen bygger på Meld. St. 33 (2016-2017) , Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029), Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-2019, Trygg Trafikks strategi 2018-2025, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Du finner gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet på Statens vegvesen sine sider

 Sist oppdatert: mai 2020