Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei

Publisert: 17. oktober 2022

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, er planen som styrker trafikksikkerheten i Norge.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022 – 2025 er en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen inneholder 179 målrettede tiltak, og formålet med tiltakene i gjeldende tiltaksplanen er å sikre stø kurs mot etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030. Ambisjonen i NTP innebærer at tallet på drepte og hardt skadde må mer enn halveres fra 2020 til 2030, mens det for antall drepte innebærer en reduksjon med 46 prosent. Ambisjonen for 2050 innebærer at det for første gang tidfestes når vi ikke lenger skal ha omkomne i veitrafikken.

Formålet med tiltaksplanen er å presentere et omforent og bredt spekter av faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene.

Tiltaksplanen gir en grundig framstilling av kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet, organiseringen av arbeidet og ulykkessituasjonen i Norge. Planen gir en samlet oversikt over tiltakene som skal gjennomføres i perioden.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 er utarbeidet av Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen. En av suksesshistoriene med trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er at interesseorganisasjoner spiller en viktig rolle for den positive utviklingen i tallet på drepte og hardt skadde i vegtrafikken – Nullvisjonen. Både MA – Rusfri Trafikk og Ung i Trafikken bidrar med tiltak i denne planen.

 

Planen bygger på Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Planen bygger på ambisjoner og overordnede prioriteringer i NTP. Planen er også i samsvar med aktørenes interne styringsdokumenter, der de mest sentrale er Statens vegvesens gjennomføringsplan 2022-2027 (33), politiets strategidokument «Forebygging som politiets hovedstrategi 2021-2025«, Trygg Trafikks handlingsplan 2022-2023, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de åtte storbykommunenes trafikksikkhetsplaner.

Du finner gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet her.

Dette er sjette gang det utarbeides en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet

Det er valgt ut 15 ulike innsatsområder, som vil bli viet særlig oppmerksomhet i planperioden. Innsatsområdene er valgt, enten fordi det ved gjennomføring av målrettede tiltak er et stort potensiale for å redusere antall drepte og hardt skadde, eller fordi de er viktige i det generelle forebyggende arbeidet. Det er:

 • Fart
 • Rus
 • Beltebruk og riktig sikring av barn
 • Uoppmerksomhet
 • Barn (0-14 år)
 • Ungdom og unge førere
 • Eldre trafikanter
 • Gående og syklende
 • Motorsykkel og moped
 • Godstransport på vei
 • Møteulykker og utforkjøringsulykker
 • Drift og vedlikehold
 • Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet
 • Trafikksikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter
 • Arbeid for å styrke kunnskapsgrunnlaget

 

Innenfor hvert innsatsområde er det angitt et ambisjonsnivå, enten i form av konkrete mål for tilstandsutviklingen fram til 2026, eller i form av en overordnet formulering som peker ut retningen og ambisjonene for innsatsen innenfor området.