Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Publisert: 10. april 2021

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, er planen som styrker trafikksikkerheten i Norge.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 er en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen inneholder 136 målrettede tiltak, og formålet med tiltakene i gjeldende tiltaksplanen er å sikre stø kurs mot etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvilket innebærer en reduksjon på om lag 60 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012-2015. Formålet med tiltaksplanen er å presentere et omforent og bredt spekter av faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene.

Tiltaksplanen gir en grundig framstilling av kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet, organiseringen av arbeidet og ulykkessituasjonen i Norge. Planen gir en samlet oversikt over tiltakene som skal gjennomføres i perioden.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syvstorbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen. En av suksesshistoriene med trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er at interesseorganisasjoner spiller en viktig rolle for den positive utviklingen i tallet på drepte og hardt skadde i vegtrafikken – Nullvisjonen. Både MA – Rusfri Trafikk og Ung i Trafikken bidrar med tiltak i denne planen.

illustrasjon av tiltaksplanen

 

Planen bygger på Meld. St. 33 (2016-2017) , Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029), Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-2019, Trygg Trafikks strategi 2018-2025, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Du finner gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet her.

Dette femte gang det utarbeides en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet

Det er valgt ut 13 ulike innsatsområder, som vil bli viet særlig oppmerksomhet i planperioden. Innsatsområdene er valgt, enten fordi det ved gjennomføring av målrettede tiltak er et stort potensiale for å redusere antall drepte og hardt skadde, eller fordi de er viktige i det generelle forebyggende arbeidet eller dekker områder det er knyttet særlig stor politisk interesse til. Det er:

  • Fart
  • Rus
  • Belte i bil og buss og sikring av barn
  • Barn (0-14 år), Ungdom og unge førere
  • Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser
  • Gående og syklende, Motorsykkel og moped
  • Transport med tunge kjøretøy
  • Møteulykker og utforkjøringsulykker
  • Tilrettelegging for effektiv datautveksling mellom kjøretøy og infrastruktur og for automatiserte kjøretøy
  • Kjøretøyteknologi og Trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner.

 

Innenfor hvert innsatsområde er det satt mål for tilstandsutviklingen, og i tillegg gitt en opplisting av tiltak som planlegges gjennomført i planperioden for å nå tilstandsmålene.

Alle de 5 tiltaksplanene for trafikksikkerhet