Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Publisert: 10. april 2021

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, er planen som styrker trafikksikkerheten i Norge.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 er en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen inneholder 136 målrettede tiltak, og formålet med tiltakene i gjeldende tiltaksplanen er å sikre stø kurs mot etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvilket innebærer en reduksjon på om lag 60 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012-2015.

Tiltaksplanen gir en grundig framstilling av kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet, organiseringen av arbeidet og ulykkessituasjonen i Norge. Planen gir en samlet oversikt over tiltakene som skal gjennomføres i perioden.

 

illustrasjon av tiltaksplanen

 

Planen bygger på Meld. St. 33 (2016-2017) , Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029), Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-2019, Trygg Trafikks strategi 2018-2025, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Du finner gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet på her.

Les også
Nullvisjonen