Nullvisjonen

Nullvisjonen

Publisert: 10. april 2021

Nullvisjonen er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

Nullvisjonen ble vedtatt av Stortinget i 2002, og alt trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på denne visjonen. Nullvisjonen gir oss noe å strekke oss etter, samtidig gir den en tydelig retning for innsatsen, og et klart grunnlag for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i trafikken. Etter at det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet kom i gang for alvor rundt 1970 har det vært en klar reduksjon i tallet på omkomne i veitrafikken.

 

Logo av Nullvisjonen

 

Menneskers liv kan bli endret på et øyeblikk og uskyldige trafikanter blir alvorlig skadet eller drept. Pårørende blir påført sorg som ofte varer livet ut. Samfunnet får store økonomiske belastninger, og den som har påført andre skade eller død må leve med det på samvittigheten resten av livet. For å få ulykkestallene ytterligere ned, må det jobbes med holdningsskapende arbeid og trafikantrettede tiltak. Bilene blir stadig tryggere og veier forbedres, men det er like fullt mennesket i trafikken og de valgene han eller hun tar, som er avgjørende.

Drepte og hardt skadde

93 personer mistet livet i 2020, i 2019 ble 565 ble hardt skadd, tallene for hardt skadde i 2020 kommer først i juni 2021. Dette er blant de laveste tallene vi har sett på 70 år. Med dette antallet drepte og hardt skadde i trafikken er vi best i verden på trafikksikkerhet for 5. år på rad.

Vi ser en meget gledelig nedgang for de hardt skadde. Av de som omkom på norske veier var 76 menn og bare 17 kvinner. Det betyr at 78 prosent av de drepte var menn. Møte- og utforkjøringsulykkene utgjorde hele 71 prosent av ulykkene. 35 prosent var utforkjøringsulykker, mens 36 prosent var møteulykker.

Nullvisjonens tre grunnpilarer

Nullvisjonen gir oss noe å strekke oss etter. Samtidig som den gir en tydelig retning for innsatsen, og et grunnlag for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet. Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer; etikk, vitenskapelighet og at alle aktører i trafikken tar ansvar.

Etisk grunnlag

Med etisk grunnlag mener vi at hvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år. Målet er derfor at ingen blir drept eller hardt skadd.

Vitenskapelighet

Arbeidet skal bygge på analyser og fakta fra alvorlige ulykker. Hvilke krefter tåler et menneske i en kollisjon, og hvor mye informasjon klarer en trafikant å oppfatte i trafikken? Menneskets forutsetninger skal ligge til grunn for utforming av veisystemet.

Ansvar

Trafikantene har ansvar for sin egen atferd. Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av vanlige feilhandlinger. Kjøretøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy. Politiet og ulike interesseorganisasjoner har også et ansvar for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig.