Nullvisjonen

Nullvisjonen

Publisert: 10. april 2021

Nullvisjonen er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

Nullvisjonen ble vedtatt av Stortinget i 2002 i forbindelse med at nasjonal transportplan ble lansert. Alt trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på denne visjonen. Den gjelder også på sjøen og på jernbanen.

Nullvisjonen gir oss noe å strekke oss etter, samtidig gir den en tydelig retning for innsatsen, og et klart grunnlag for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i trafikken. Etter at det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet kom i gang for alvor rundt 1970 har det vært en klar reduksjon i tallet på omkomne i veitrafikken.

Les om hvordan trafikksikkerhetsarbeidet startet for 50 år siden. 

Logo av Nullvisjonen

 

Menneskers liv kan bli endret på et øyeblikk og uskyldige trafikanter blir alvorlig skadet eller drept. Pårørende blir påført sorg som ofte varer livet ut. Samfunnet får store økonomiske belastninger, og den som har påført andre skade eller død må leve med det på samvittigheten resten av livet. For å få ulykkestallene ytterligere ned, må det jobbes med holdningsskapende arbeid og trafikantrettede tiltak. Bilene blir stadig tryggere og veier forbedres, men det er like fullt mennesket i trafikken og de valgene han eller hun tar, som er avgjørende.

Antall drepte og hardt skadde siste i 2020

93 personer mistet livet i 2020, i 2019 ble 565 ble hardt skadd, mens det i 2020 ble registrert 627 hardt skadde. Antall hardt skadde har dessverre gått opp fra 2019 til 2020. For antall drepte er dette blant de laveste tallene vi har sett på 70 år. Selv om antallet hardt skadde gikk opp i 2020 er vi fortsatt best i verden på trafikksikkerhet for 6. år på rad: Verdensmester – nok en gang.

Av de som omkom på norske veier var 76 menn og bare 17 kvinner. Det betyr at 78 prosent av de drepte var menn. Møte- og utforkjøringsulykkene utgjorde hele 71 prosent av ulykkene. 35 prosent var utforkjøringsulykker, mens 36 prosent var møteulykker.

Målkurve drepte og hardt skadde NTP

Antall drepte hittil i 2021

Til og med desember 2021 har det omkommet 87 personer i trafikken. I år har det kun vært 7 som er drept på veger våre i januar og februar. Men fortsatt dør det for mange på våre veger. I opp mot 40 prosent av dødsulykkene har fart vært en medvirkende årsak og UP forteller oss at halvparten kjørte uten bilbelte! Til og med oktober i 2021 har det vært 466 hardt skadde på våre veger.

På Statistisk sentralbyrå (SSB) sine nettsider kan du finne de siste oppdaterte tallene: Trafikkulykker med personskade (ssb.no)

Tom Ferbruar 2022

Nullvisjonens tre grunnpilarer

Nullvisjonen gir oss noe å strekke oss etter. Samtidig som den gir en tydelig retning for innsatsen, og et grunnlag for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet. Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer; etikk, vitenskapelighet og at alle aktører i trafikken tar ansvar.

Nasjonal transportplan 2022–2033

NTP ble lagt fram 19. mars 2021 og presenterer regjeringens transportpolitikk for de tolv neste årene. I denne planen er det en ambisjon om at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken. Det er også målsatt at maksimalt skal være 50 drepte. Aldri tidligere hat man satt en slikt mål på antall drepte. Dette innebærer om lag en halvering fra dagens nivå for antall drepte. Det er en langsiktig ambisjon at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. Ambisjonsnivået er høyt og krever et fortsatt løft i trafikksikkerhetsarbeidet. Du finner NTP her.