Helseattest for eldre førere over 80 år, slik det er nå

Helseattest for eldre førere over 80 år, slik det er nå

Publisert: 22. november 2021

Befolkningsframskrivingen til SSB viser at andelen eldre i gruppen 80 + vil øke fra ca. 230 000 i 2020 til ca. 630 000 i 2050.

Per i dag er det om lag 55 % av befolkningen i Norge over 80 år som har førerkort. Dette tilsvarer ca. 130 000 førerkortinnehavere. Rundt 90 000 av disse hadde per juli 2021 gyldig førerett, og øvrige 40 000 står registrert med et utløpt førerkort i førerkortregisteret.

Uttrekket viser videre at et stort antall førerkortinnehavere over 80 år har en begrenset førerett. Etter førerkortforskriften § 4-3 første ledd siste punktum kan «[f]øreretten […] etter legens vurdering tidsbegrenses for personer som oppfyller helsekravene på attesttidspunktet for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging».

Oppsummert er det altså 56 501 førerkortinnehavere over 80 år som har gyldig førerkort med vanlig gyldighet (tre år) og totalt 33 123 som har gyldig førerkort med en tidsbegrensning i føreretten på ett eller to år.

Legen har i ca. 37 % av tilfellene vurdert at det er nødvendig å gi en helseattest med begrenset varighet, som igjen fører til en begrensning i føreretten, for å sikre medisinsk oppfølging.

Antall Førerkortinnehavere Med 1 3 års Tidsbegrenset Gyldighet, Per Juli 2021

Antall førerkortinnehavere med 1-3 års tidsbegrenset gyldighet, per juli 2021 (Kilde: Statens vegvesen, Autosys trafikant)

Årsaker til ulykker hos eldre førere – dødsulykker med eldre førere i perioden 2017-2020

Statens vegvesen gjør dybdeanalyser av samtlige dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Dybdeanalysene gjennomføres av ulykkesanalysegruppen (UAG). Til bruk i denne utredningen ble det gjort et datauttak fra UAG-databasen på dødsulykker forårsaket av eldre bilførere (over 75 år). Hensikten var å se om de medvirkende faktorene til at dødsulykkene har skjedd, dette uttaket avviker fra de øvrige dødsulykkene i trafikken.

Det er valgt å bruke fireårs-perioden 2017-2020. I perioden 2017-2020 var det 391 dødsulykker totalt i trafikken i Norge. 39 av disse ble forårsaket av eldre bilførere, altså ca. 10 % av dødsulykkene.

Stolpediagrammet nedenfor sammenligner de 39 dødsulykkene med eldre førere med de øvrige 352 dødsulykkene.

Avgjørende årsak Til Dødsulykker Blant Eldre Over 75 Sammenlignet Med Resten Av Befolkningen. Kilde UAG Databasen Ved Svein Ringen.

Avgjørende årsak til dødsulykker blant eldre (75 +), sammenlignet med resten av befolkningen. (Kilde: UAG-databasen, ved Svein Ringen).

Eldreulykker i Norden

De nordiske landene har gjort ulike valg når det kommer til å stille krav til obligatorisk helseundersøkelse og førerkortfornyelse fra en gitt alder. Sverige og Danmark stiller ikke krav om aldersrelatert helseundersøkelse og førerkortfornyelse. Finland og Norge stiller krav om helseundersøkelse fra henholdsvis fylte 70 år og 80 år. Dersom man ser på generelle dødsulykker i trafikken for aldersgruppen 75 + og sammenligner de nordiske landene, ser man at alle landene i 2019 har en økende trend i andelen drepte over 75 år. Disse tallene inkluderer drepte i alle trafikantgrupper, altså både ulike grupper av kjørende, syklende og gående.

 

Andel Av Drepte I Trafikken I Norden Over 75 år, I 2010, 2015 Og 2019

Andel av drepte i trafikken i Norden over 75 år, i 2010, 2015 og 2019 (Kilde: Transportstyrelsen)

 

Denne kunnskapen kommer fra Statens vegvesen, som har sendt inn en høring til Samferdselsdepartementet:

Utredning opphevelse av kravet til obligatorisk aldersbestemt helseattest