Krav til alkolås i busser og minibusser i Norge

Krav til alkolås i busser og minibusser i Norge

Publisert: 27. januar 2021

Fra 1. januar 2019 er det krav om alkolås i alle norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag på vei. Kjøretøy som allerede er registrert, må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift. Du finner kravet til alkolås i § 2 i alkolåsforskriften.

Alkolåsen skal ha et testsertifikat på at den tilfredsstiller EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014 utstedt av et akkreditert laboratorium, eller ha godkjenning fra en EU- eller EØS-medlemsstat for bruk i persontransport mot vederlag på veg. Det siste betyr at om en annen EU- eller EØS-medlemstat har godkjent en alkolås til å kunne brukes i kollektivtransport kan den benyttes. Bl.a. har England en egen offentlig godkjenningsordning for teknologi som benyttes i det offentlige.

Kjøretøy som allerede har installert alkolås ved ikrafttredelse av denne forskrift kan fortsatt benytte denne så lenge den tilfredsstiller EN 50436-1:2007 eller EN 50436-2:2007 eller nyere standard. Det er et unntak fra regelen og det er hvis kjøretøyet allerede har installert alkolås 01. januar 2019 etter standarden fra 2007. Den kan da benyttes videre, men for eksempel ikke flyttes over i et annet kjøretøy som faller inn under alkolåsforskriften. Dette vil gjelde en rekke busser som har fått installert alkolås gjennom anbudskrav og andre som har montert alkolås frivillig.

Skal du montere alkolås etter dette regelverket, må du ha en alkolås som er godkjent etter ovennevnte standarder, være e-merket og monteres hos et godkjent alkolåsverksted. Du finner alkolåsforskriften her: Forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv.

Oslo Taxi

Unntak for drosjer

Forskriften unntar drosjer fra påbudet, den er avgrenset til norskregistrerte minibusser og busser (M2 og M3) som brukes i persontransport mot vederlag på veg. Påbudet gjelder for persontransport som er omfattet av løyvebestemmelsene i yrkestransportlova. Drosjer (kategori M1) og utenlandskregistrerte kjøretøy faller m.a.o utenfor påbudet i denne omgang. Dette innebærer at store deler av drosjenæringen ikke vil være omfattet av påbudet, med unntak av minibusser.

Samferdselsdepartementet presiserte i lovproposisjonen  at den foreslåtte lovhjemmelen ikke er avgrenset mot kjøretøy i gruppe M1 – drosjer. Avgrensingen ble gjort i forskriften, som senere kan endres til å gjelde også å gjelder drosjer. At drosjer ikke er inntatt i forskriften er begrunnet i utfordringer mht. teknisk innfasing og kapasiteten i ettermonterings markedet. En gradvis innfasing vil også gi Statens vegvesen mulighet til å samle erfaring i etterkant av forskriftens ikrafttredelse.

En slik gradvis innfasing er også gjennomført i andre europeiske land, eksempelvis i Frankrike. Departementets mener at forslaget ikke er i strid med anmodningsvedtaket fra Stortinget om at «all persontransport mot vederlag» skal ha alkolås, da lovforslaget inneholder en klar hjemmel til å kunne forskriftsfeste et påbud om alkolås i all transport mot vederlag på veg.