Pliktmessig avhold

Pliktmessig avhold

Publisert: 18. januar 2021

Forfatter: Leif N. Olsen

For noen yrkesgrupper kreves det høy grad av edruelighet. Det gjelder bl.a. yrkessjåfører som frakter personer eller gods. I en slik stilling har en plikt til å avstå fra alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i minst 8 timer før tjenestetiden begynner. Dette kalles pliktavhold og er regulert i vegtrafikklovens § 22 b. «Pliktmessig avhold».

En har heller ikke lov å nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel når en er på jobb, eller i tjenestetiden som loven sier. I den tiden gjelder ikke noen grense, ethvert alkoholinntak er forbudt, f.eks. lettøl.

Tjenestetiden omfatter tidsrommet fra en starter på jobb til arbeidet avsluttes. Regelen ble innskjerpet i 2006, da den tidligere «pliktavholdsloven» ble innlemmet i vegtrafikkloven. Før den tid var det unntatt fra pliktavholdet å nyte alkoholholdig drikke inntil 2,5 prosent før og i tjenestetiden. En kunne med andre ord drikke alkohol under 2,5 prosent, men dog gjaldt de generelle grensene for promillekjøring.

Vegen Som Arbeidsplass

I en dom om avholdplikten 8 timer før arbeidsstart har Høyesterett sagt at den gjelder selv om en har tenkt å melde seg syk. En drosjesjåfør ble tatt for beruselse ved 2-3 tida om natta og skulle på jobb kl. 0800, men hadde tenkt å melde fravær. Han ble likevel dømt.

Tilsvarende regler gjelder personell i luftfart, skipsfart og jernbane. Det har vært reist spørsmål om pliktavholdsreglene gjelder f.eks. for sjåfører i frivillige organisasjoner. Er en frivillig i Røde kors og stillingen innebærer kjøreplikt, gjelder pliktmessig avhold. Er det tilfeldig hvilke oppgaver en får, gjelder ikke avholdsplikten, men selvfølgelig gjelder de alminnelig rusbestemmelsene. En håndverker som bruker bilen til transport av utstyr, går ikke under reglene om pliktavhold. Han driver primært ikke transport av personer eller gods, men kjører seg og verktøy til og fra et arbeidssted.

Vegtrafikkloven

§ 22 b.Pliktmessig avhold

Den som fører motorvogn i stilling eller yrke som medfører befordring av personer eller gods, må i tjenestetiden ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel.

Tjenestetiden omfatter tidsrommet fra den tid da vedkommende i henhold til sine tjenesteplikter påbegynner utførelsen av slikt arbeid som stillingen krever og inntil arbeidet avsluttes. Forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenestetiden begynner.