Den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (RVU 2020)

Den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (RVU 2020)

Nyheter

Publisert: 22. desember 2021

Den største reduksjonen var i kollektivtransporten. Reisevaneundersøkelsen 2020 viser at det var færre daglige reiser pr person enn tidligere år. Dette skyldes trolig koronapandemien.

Hvor går reisene?

I 2020 er hele 54 prosent foretatt som bilførere, mens 23 prosent er gange.  Bilpassasjerer utgjør om lag 10 prosent, og 8 prosent går via kollektivtransport. Lavest andel har sykkel og MC eller annet som fremkomstmiddel (hhv. 4 og 1 prosent).

40 000 trafikanter har svart i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2020 (RVU 2020) om sine reisevaner.

 

Størst endring i kollektivtransporten

Det er flere nå enn tidligere som vurderer kollektivtransporten positivt. I 2020 var hele det 35 prosent som vurderte tilgangen til kollektivtransport som svært god. Totalt oppgir 56 prosent at den er svært god eller god, mens 32 prosent mener derimot at den er dårlig eller svært dårlig. I 1992 mente kun 18 prosent at den var god.

– Den største endringen ser vi i kollektivtransporten, der andelen reiser sank fra 11 prosent i 2018/2019 til 8 prosent i 2020. Dette er nok et resultat av at store deler av 2020 var preget av koronatiltak og hjemmekontor, sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

Det betyr at kollektivtransporten har gjennomgått en betydelig forandring de seneste årene, og at vi er på veg mot nullvekstmålet i byene. Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Førerkort

90 prosent blant de over 18 år sier at de har førerkort for bil i 2020. Fra 1992 til 2013/14 har det vært en stigende trend i antallet med førerkort. Antall personer med førerkort er lavest i de største byene, og lavest er førerkortandelen i Oslo. Det er flest menn mellom 45 og 66 år som har førerkort.

Reiseformål

32 prosent av reisene er tilknyttet handel og service i 2020, så kommer fritidsreisene på en god nummer to med 24 prosent, og de som kjører til jobb gjør dette 19 prosent. Sammenlignet med 2018/19 er den største endring en økning i handel- og servicereiser på 4 prosentpoeng. Arbeidsreiser ligger relativt stabilt med en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2018/19.

Folk i gågata i Trondheim

84 prosent disponerer egen bil

I 2020 er det flere som har 3 eller flere biler, mens det er 32 prosent som har 2 biler og 42 prosent som har en bil. Kun 15 prosent har ikke bil.

I 2020 oppgir 84 prosent at de disponerer egen bil. Fra 2001 til 2009 øker andelen som disponerer 2 biler. Fra 2009 til 2020 er det en svakt økende trend å disponere 3 eller flere biler, og en fallende trend å ha 2 biler.  Helt siden 1992 er det flest som oppgir at de har 1 bil.