Dobling av kjøring med dagen derpå-promille

Dobling av kjøring med dagen derpå-promille

Nyheter

Publisert: 12. desember 2022

I perioden april til september gjennomførte utrykningspolitiet (UP) veikantundersøkelsen «KUPP» - Kjøring uten promillepåvirkning.

Utrykningspolitiet (UP) har gjennomført en veikantundersøkelse av alkoholpåvirket kjøring i perioden april til september 2022. I undersøkelsen ble 24.684 førere kontrollert med alkometer, hvorav 83 førere testet positivt over lovens grense. Det utgjorde 0,34 prosent av de kontrollerte sjåførene. Dette er vesentlig høyere enn i 2015 og 2019 da tallet lå på 0,17 prosent.

Kilde: UP

Størst endring ble registrert i tidsrommet morgen-helg. Både tellingen fra 2015 og 2019 hadde høyest andel ruspåvirkede førere i denne perioden med henholdsvis 1,08 prosent og 0,65 prosent. Andelen fra årets telling var likevel høyere med 2,16 prosent.

Politidistriktene Øst, Vest og Nord hadde alle en betydelig økning i andelen alkoholpåvirkede førere. For distriktene Sør og Midt var resultatene tilnærmet likt som ved foregående tellinger.

Vektet resultat varierer mellom 0,15 prosent i UP-distrikt Midt og 0,39 prosent i UP-distrikt Øst. Det betyr at det var over dobbelt så mye alkoholpåvirket kjøring i UP-distrikt Øst og Vest som i UP-distrikt Midt.

Tidligere tellinger har vist at det var høyest andel ruspåvirkede førere i lave fartssoner, mens årets telling viste motsatt resultat. Unntaket var natt-helg. Her var det fortsatt de lave fartssonene som hadde størst andel alkoholpåvirkede førere.

Kilde: UP

Tidspunkt på døgnet

Andelen førere som var alkoholpåvirket varierer mye, avhengig av dag og tidspunkt på døgnet. Laveste nivå av alkoholpåvirkede førere (0,12 prosent) var kveldstid i ukedagene (kl. 16-22). Høyeste nivå (2,16 prosent) var på morgenen i helgen (kl. 04-10). Det er her man ofte finner dagen derpå-promillen. Det var ikke nevneverdig høyere nivåer på natten i helg.

Kilde: UP

Slik gjennomføres undersøkelsen

  • Undersøkelsen blir gjennomført som en del av UPs ordinære ruskontroller.
  • Førerne som ble valgt ut til å delta i undersøkelsen, ble bestemt for hvert kontrollsett ut fra trafikkmengde og kontrollkapasitet, for eksempel annenhver bil. Metoden benyttes for å unngå skjeve resultater, kjøretøy som ligger først i klynge blir på denne måten ikke valgt ut hyppigere enn kjøretøy som ligger som nummer to eller sist i en klynge.
  • Spesielle perioder som påske eller pinse ble unngått fordi de kan gi et skjevt bilde på kontrollene.
  • Alkometrene Dräger 6820 og Dräger 6810 ble brukt i undersøkelsen

Kilde: UP