Krav om alkolås gjeninnføres

Krav om alkolås gjeninnføres

Nyheter

Publisert: 10. mars 2022

Pandemi og smittevern førte til at krav om alkolås i buss og minibuss ble opphevet. Fra 1. august 2022 gjeninnføres vedtaket.

Før Covid-19 inntraff var alle minibusser og busser omfattet av loven som krever montering og bruk av alkolås dersom de drev persontransport mot vederlag på vei. I en tid der smitte- og innleggelsestall stadig økte, innvilget Statens vegvesen i mars 2020 et midlertidig unntak fra dette. Årsaken var at alkolåsene representerte en mulig ekstra smittekilde. Til tross for utskifting av munnstykker, ble det vurdert som usikkert om smittefaren var borte.

Dette blir det nå en endring på.

Statens vegvesen fikk i juni 2021 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å vurdere oppheving av det midlertidige unntaket, og dermed gjeninnføre krav om alkolås. De ble også bedt om å vurdere fra hvilket tidspunkt opphevelsen ville være mest hensiktsmessig. I samråd med departementet og leverandører av alkolås, har de kommet frem til at risikoen for at det kan være virus fra tidligere innblåsinger i rør/tube er lik null. De har lagt frem laboratorierapporter på smittefare for å understøtte deres faglige uttalelser. Det ble heller ikke registrert noen smittetilfeller der alkolås konstateres å være den direkte årsaken.

Dialog med andre land om alkolås

For å sikre at gjeninnføringen er helsemessig forsvarlig, har vegvesenet vært i dialog med andre lands trafikkmyndigheter. Sverige, Belgia, Finland og Danmark har oppgitt at de ikke har tatt spesielle forholdsregler med tanke på bruken av alkolås under pandemien, utover nasjonale smittevernstiltak. Likevel har ingen av landene registrert smittetilfeller forbundet med bruken av alkolås.

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen besluttet at det ikke lenger foreligger grunnlag for å videreføre den midlertidige opphevelsen. For å ikke overbelaste alkolåsverksteder, samt sikre at bransjen får tid til å innrette seg en normalsituasjon, så settes gjeninnføringen av krav om alkolås til 1. august 2022.

Unntak for taxi

Foreløpig gjelder reglementet kun for busser og minibusser. Drosjer (kategori M1) og utenlandskregistrerte kjøretøy faller derfor utenfor påbudet. Samferdselsdepartementet presiserte i lovproposisjonen at den foreslåtte lovhjemmelen ikke er avgrenset mot kjøretøy i gruppe M1 – drosjer. Politidirektoratet er imidlertid enig i at det på sikt bør vurderes å utvide ordningen til å også gjelde personbiler som brukes til persontransport.