Rutiner for arbeidsgivere som har alkolås i sine kjøretøy

Rutiner for arbeidsgivere som har alkolås i sine kjøretøy

Publisert: 27. januar 2021

Som arbeidsgiver eller annen ansvarlig person, er det viktig å utarbeide rutiner for hva man skal gjøre dersom en fører blåser positivt for promille. Skal resultatet kobles til virksomhetens alkoholpolicy, eller skal alkolåsen bare brukes som en ren startsperre?

Bygger positivt omdømme
Vi finner personer med alkoholproblemer i alle sosiale klasser og yrkesgrupper, og ofte er problemene ukjent for familie, venner, kollegaer og arbeidsgiver. I de tilfellene der man kjenner til et alkoholproblem, er det ofte vanskelig å vite hvordan det skal håndteres. Økt bruk av alkolås er en enkel og effektiv måte å bygge et positivt omdømme på i transportbransjen.

Å bruke alkolås som et element i et kvalitetssikringssystem vil også forbedre arbeidsmiljøet i bedrifter og organisasjoner.

Alkolås sørger for at du kan være sikker på å nå ditt transportmål uten at uhell skjer. Dette gjelder alle som ferdes på veien, både tilbydere av transporttjenester og vanlige trafikanter.

De fleste alkolåser gir mulighet for retest når det har blitt foretatt en pusteprøve med for mye alkohol. Det anbefales å utarbeide retningslinjer for hva føreren skal gjøre hvis en blåser rødt. Men alkolåsen kan også reagere på andre forstyrrende elementer, som for eksempel vindusspylerveske, visse typer mat osv. Et godt råd er å skylle munnen med rent vann, og blåse igjen etter ca. fem minutter.

Systematiske prosedyrer skaper troverdighet
En beslutning om bruk av alkolås, vil kreve innsatsvilje og tålmodighet fra ledelsen. Bruken må integreres i alle virksomhetens deler, f.eks. må alle kjøretøyer utstyres med alkolås, ikke bare de tyngre kjøretøyene. Prosessen med å installere alkolås kan deles inn i fire enkle steg:

Beslutning og forankring. En beslutning fra ledelsen om å installere alkolås, må kommuniseres og forankres i hele organisasjonen. På den måten vil man skape forståelse, interesse og en følelse av forpliktelse.

Politikk og målsetning. Det må utarbeides en enkel trafikksikkerhetspolicy med tydelige, realistiske mål som er enkle å følge opp. Policyen må også inneholde retning og intensjon for arbeidet. For å skape aksept og stimulere til deltagelse, må policyen kommuniseres gjentatte ganger slik at den blir kjent i hele organisasjonen.

Handlingsplan og tiltak. En handlingsplan må beskrive hvordan trafikksikkerhetspolicyen skal iverksettes (tidsplaner, ansvar m.v.). Planen må også ta hensyn til de ansattes integritet og jobbsikkerhet. Aktuelle tiltak ved introduksjonen av alkolås kan være informasjonskampanjer og opplærings- og undervisningsprogrammer. Man kan også sette alkolås som betingelse ved anskaffelser.

Kontroll og evaluering. For å sikre at ønsket effekt er oppnådd, må prosessen og resultatene evalueres.