Her er reglene for elsparkesykkel

Her er reglene for elsparkesykkel

Nyheter

Publisert: 05. juli 2021

Forfatter: Av Silje Bjørnstad og Jøran Ledal

...men droppet bestemmelse om fyllekjøring. Nå risikerer du å få en saftig bot dersom du tar med deg en ekstrapassasjer på sparkesykkelen.

De siste årene har elsparkesykler blitt et populært fremkomstmiddel i flere norske byer. Samtidig er det svært delte meninger om bruken av elsparkesykler, og det har de siste årene vært utallige nyhetssaker om blant annet feilparkering, fyllekjøring, råkjøring og påkjørsler.

Strammer inn

Regjeringen har siden sommeren 2020 arbeidet med å få på plass en strengere regulering. I mai kom det en pressemelding fra Samferdselsdepartementet om at strengere regler for bruk av elsparkesykler ville tre i kraft fra 18. mai 2021.

– Elsparkesyklene er blitt veldig populære, og de er bra for mikromobiliteten. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til bruken av dem. Derfor gjør vi nå noen endringer i regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Jeg er glad for at vi nå raskt får på plass disse endringene. Kommunene får gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud. Vi tydeliggjør forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, at fotgjengere har prioritet på fortau, samt at fartsgrensen er på 6 km/t ved passering. I tillegg klargjør vi at trafikkreglene ikke skal begrense kommunal eierrådighet, sier Hareide.

 

Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke skal være til hinder for de som kommer fra høyre. Du som skal vike skal vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.

I tillegg har du:

• Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet.
• Bilene skal stoppe for deg dersom du går av den elektriske sparkesykkelen og triller sparkesykkelen over fotgjengerfeltet.
• Stopp for rødt trafikklys når du kjører i veien

Les hele Motorføreren 3 – 2021 her: Motorforeren-3-2021

Illustrasjon av promillemåler og elsparkesykkel

Ingen promillegrense

Ettersom elektriske sparkesykler ikke klassifiseres som motorvogn i vegtrafikkloven, er de ikke omfattet av de samme reglene som for eksempel mopeder og biler. Det betyr at de nye reglene ikke omfatter aldersgrense eller promillegrense.

Hareide har likevel understreketat regjeringen jobber videre med spørsmålet om promillegrense. Samtidig har Statens vegvesen understreket at Vegtrafikklovens alminnelige regler om kjøring i ruspåvirket tilstand også gjelder for elsparkesykler. Er du så beruset at du ikke har kontroll på sparkesykkelen, må du trille den.

Dette gjelder uavhengig av om tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Videre påpeker Statens Vegvesen at når du kjører elsparkesykkel, skal du følge trafikkreglene for syklister. Du kan kjøre på fortau og på gang- og sykkelvei så lenge du ikke er til hinder eller fare for de som går, og det er anbefalt at du bruker hjelm.

Det er ingen aldersgrense for bruk, men flere av utleiefirmaene har innført enten 16- eller 18-årsgrense for leie av sparkesyklene. I tillegg til de nye nasjonale reglene, innfører stadig flere kommuner bestemmelser som regulerer utleie og bruk av det populære fremkomstmiddelet.

Illustrasjon av to på en elsparkesykkel

Strengere i Trondheim og Oslo

Trondheim har, som første by i Norge, etablert egne lokale regler for utleie av elsparkesykler. De kan bestemme når syklene kan leies ut og hvilke områder de kan kjøre i, og vurderer å ta i bruk digitale gjerder (geofencing) for å avgrense området hvor syklene kan parkeres.

I Oslo er det blitt rabalder etter at byrådet nylig foreslo en rekke regler som har til hensikt å regulere utbredelsen av elsparkesykler. Tall fra Bymiljøetaten viser at det i dag er rundt 20.000 elsparkesykler i hovedstaden, men dersom Stortinget gir kommunene adgang til å regulere også markedet, vil det bli satt et tak på maks8.000 elsparkesykler i byen. Til sammenligning var det sommeren 2019 «bare» 5000. Byrådet foreslår videre nattestenging mellom kl. 01 og 05 og strengere krav til rydding og fjerning av feilparkerte sykler.

Slik er de nye reglene

PARKERINGSGEBYR: Kommunene får flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De får muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.

KUN ÈN PERSON OM GANGEN:
Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.

MAKS HASTIGHET 6 KM/T FORBI FOTGJENGERE:
Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i
gangfelt.

TYDELIG SKILTING:
Det skal settes opp skilt om hvor det er lov å kjøre og ikke. I tillegg gir Samferdselsdepartementet kommunene mulighet til å regulere mye selv – blant annet antall elsparkesykler og hvor mange aktører det skal være i området.

Her finner du regelverket fra Samferdselsdepartementet: Strengere regler for bruk av elsparkesykler fra 18. mai