Politiet har i følge vegtrafikkloven myndighet til å stoppe personer de mistenker kjører i ruspåvirket tilstand, eller det er grunn til å tro at sjåføren er påvirket av alkohol. De kan også inndra førerkortet dersom føreren har gjort et lovbrudd som er alvorlig nok. De kan også når som helst, foreta tilfeldige kontroller av førere av motorvogn.

Politiet gjennomfører målrettede ruskontroller på tider og steder der man kan mistenke ruskjøring. For å øke den faktiske oppdagelsesrisikoen, er det også bestemt at alle trafikkon­troller minimum skal inneholde kontroll av førerett og om vedkommende er ruspåvirket. Dette er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, 2018-2021, tiltak nr. 7. Hvert år blir i overkant av 9000 førere anmeldt med mistanke om ruspåvirket kjøring. De senere årene har mer enn halvparten av disse vært førere mistenkt for annen rus enn alkohol.

Utrykningspolitiet (UP) har et operativt fagansvar for politiets trafikktjeneste. I tillegg til økt bruk av alkometer for å avdekke flere ruspåvirkede førere, er bruk av metoden «tegn og symptomer» og analyse av spytt viktig for avdekking av annen rus enn alkohol.

Promilletest med alkometer
Politiet benytter seg i dag av Dräger Alcotest 6820 når de gjennomfører ruskontroll av alkohol langs veien. Dette håndholdte alkometeret er enkelt i bruk og har korte reaksjonstider. Munnstykkene er utformet slik at de ikke kan festes feil på alkometeret, og politiet bytter munnstykke mellom hver person som testes. For å starte instrumentet trykker du på en knapp, deretter blåses det i munnstykket og resultatet vises i displayet med en gang. Alkometeret har en utvidet minnefunksjon som kan lagre opptil 5000 testresultater. Hvis testresultatet viser at det er alkohol over promillegrensa på 0,2 promille eller 0,1 mg pr liter luft, så kan politiet ta en mer nøyaktig måling med primært et Evidenzer-apparat eller en blodprøve eller en blodprøve dersom Evidenzer ikke er tilgjengelig eller egnet.

Evidenzer mobile 240 er et mobil bevisinstrument som politiet kan ha med seg ut på kontroller. Politiet hadde i 2017 omkring 100 Evidenzere i bruk i hele landet. I løpet av minutter kan politiet dokumentere om bilfører har alkohol i blodet. Testresultatet skrives ut som på en kassekvittering, og legges ved straffesaken som bevis. Slik slipper politiet å bruke lang tid på å få tatt en blodprøve av den promillemistenkte. Dette er også en stor fordel for den rustatte, en får svar i løpet av 10 minutter om en har ulovlig promille i blodet og trenger ikke vente på resultatene fra blodprøver som sendes inn til analyse. Resultatene fra bevisinstrumentet kan brukes som bevis i retten og de formelle bevisene fra Evidenzeren sendes via Internett til politiservere, for å kunne bygges inn i straffesaker. Adresseavisen har laget en video som viser hvordan Evidenzeren virker i praksis.

 UP sjefen nye promilleapparat bevisinstrument

Tidligere UP-sjef Runar Karlsen tror ny teknologi gjør at de kan stoppe flere ruspåvirkede i året som kommer. Her er han med UPs Evidenser bevisinstrument. Foto: Utrykningspolitiet

Politiets rustest av narkotika og medikamenter
Utrykningspolitiet tok i 2015 i bruk et nytt analyseinstrument, Drager DrugTest 5000. Folkehelseinstituttet (FHI) har evaluert kvaliteten av analyseinstrumentet, og den viser at instrumentet gir korrekt positivt resultat på tilstedeværelse av rusmidler i 68-95 % av prøvene for de ulike stoffgruppene. I tillegg til feilkilder som finnes ved å måle i spytt, er det noen blodprøver som også vil bli negative på grunn av medgått tid mellom spyttprøve og bevisopptak. Slik det også er med alkohol, hvor alkohol forbrennes fra alkometerprøve og til bevisopptak. FHI sier det neppe kan forventes betydelige teknologiske forbedringer som gir riktigere analyseresultat i fremtiden, og konkluderer med at DrugTest 5000 totalt sett er et relativt godt analyseinstrument. Politiet bruker instrumentet til analyse av seks ulike stoffgrupper; Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, Opiater og Benzodiazepiner.

 


Drager alcotester og UP

Politiets nye spyttestere
Politiet ruller ut flere hundre spyttestere over hele landet for å ta flere som kjører i ruspåvirket tilstand. – Spyttestene kan brukes på alle som stanses i kontroll. En spyttest kan brukes på lik linje med et alkometer.

De nye spyttesterne skal være et hjelpemiddel for å avdekke ruspåvirket kjøring etter bruk av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Det er et instrument for analyse/avlesing med tilhørende testsett, altså en spyttester. Den nye testeren er enkel, praktisk, enkelt og velegnet i bruk. Den er også robust og solid og den er hygienemessig trygg å bruke. Spyttoppsamler også kunne fungere i lavere temperaturer og det skal ikke ta mer en 10 minutter og analyserer resultatet. Spyttesteren skal kunne detektere og vise avlesningsresultat for flere stofftyper/-grupper, men minimum:

Opiater, kokain, amfetamin/metamfetamin, THC (virkestoffet i Cannabis) og benzodiazepiner.

Hvis politiet får grunn til å mistenke påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, så fremstilles vedkommende fører for blodprøve. Politiet har statistikk over hvor mange som anmeldes for ruspåvirket kjøring, men ikke hvor mange av dem som i forkant ble kontrollert med alkometer eller spyttester da dette er noe som kan kreves avlagt av enhver som kjører bil, opplyser Utrykningspolitiet.

1 wipealyser mit drugwipe bearbeitet

WipeAlyser og DrugWipe S604G. Leverandør i Norge er Lilltech og de er produsert av Securetec.