Bilde promille til sjøs

Hele 71 prosent mener vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien. En undersøkelse gjort for MA – Rusfri Trafikk sommeren 2020 av Kantar TNS Gallup, viser et overveldende flertall for å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2.

Norske velgere ser mye strengere på båtfyll enn flertallet på Stortinget. Folk flest mener altså at båt og drikking ikke hører sammen, og de ønsker samme promillegrense for båtførere som bilførere. MA - Rusfri Trafikk jobber for å få forandret promillegrensen til sjøs. Så sent som våren 2020 stemte stortingsflertallet nei til et forslag om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere. Det samme skjedde i 2019 og i 2015. Hele en av fire fritidsbåtførere innrømmer at de synes det er greit å drikke alkohol mens de kjører båt. Blant menn er andelen 29 prosent, mens bare 14 prosent av kvinnene har samme holdning.

Undersøkelsen viser at befolkningen vil ha stor forståelse for en reduksjon av promillegrensen, slik blant annet svenskene har hatt suksess med. Dagens fritidsbåter er både store og svært hurtiggående. Båter som kan komme opp i 35-40 knop har et voldsomt skadepotensiale, og det er helt uforsvarlig at du lovlig skal kunne føre en slik båt etter å ha drukket tre-fire halvlitere med øl. Med 0,8 i promille er du såpass beruset at det ikke er noen som helst tvil om at både dømmekraften og reaksjonsevnen er svekket. Les mer om hvordan promillen virker her.

Mangel på kunnskap
Samtidig avdekket undersøkelsen store kunnskapshull om alkoholgrensene for båtførere. Bare 37 prosent vet at den faktiske promillegrensen er på 0,8 promille. 34 prosent tror den er 0,5, mens 20 prosent tror den er 0,2. 

Det er ganske oppsiktsvekkende at så mange ikke vet hvilke regler som gjelder for båtførere, men det er naturligvis positivt at de fleste tror at grensen er lavere enn den faktisk er. Dette styrker etter vår mening inntrykket av at politikerne er i kraftig utakt med befolkningen.

Lær mer om alkovett på sjøen her.

Ulykker med fritidsbåter
I perioden 2014 - 2019 mistet hele 173 personer livet i fritidsbåtulykker i Norge. Dette gir et gjennomsnitt på 29 personer pr år. I 2019 ble det registrert 28 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter, noe som er fire flere enn i 2019 hvor det var 24 personer som mistet livet i fritidsbåtulykker. Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet var minst 8 av de døde påvirket av alkohol/rus i ulykkene i 2019, det samme som i 2018. Direktoratet understreker at det sannsynligvis dreier seg om store mørketall ettersom en del av de døde ikke blir obdusert.

I 2019 er det 8 som pr dags dato har ukjent russatus. I perioden 2015 til 2018 var russtatus ukjent på hele 55 prosent av de omkommne. 

Ruspåvirket 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalsum
Nei/Ukjent 20 29 22 19 16 20 126
Ja 8 8 5 10 8 8 47
Totalsum 28 37 27 29 24 28 173

Figur 1: Antall drepte på sjøen 2014 - 2019

Statens havarikommisjon for transport kartla alle fritidsbåtulykker i 2018. Les rapporten her.

I 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere sikkerheten ved fritidsbåtbruk i et vidt perspektiv. Gruppen så også på promillegrensen til sjøs. Et solid flertall i arbeidsgruppen og høringsinstansene gikk inn for en reduksjon i promillegrensen til sjøs. Men etter en samlet vurdering kom Nærings- og fiskeridepartementet fram til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å endre promillegrensen for fritidsbåter. Rapporten og høringsuttalelsene kan du lese her.

I juni 2019 kom stortingsmelding nr. 30 (2018-2019) Samhandlng for betre sjøtryggleik ut. Desverre så gikk heller ikke regjeringen denne gang inn for å i det miste se på promillegrensen til sjøs. Du finner hele stortingsmeldingen her.

Promillegrensen for skip over 15 m
I Norge har vi to ulike promillegrenser for båt. For båter under 15 meter kan du maksimalt ha en promille på 0,8. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2.

Promillegrensen for fritidsbåter er regulert i småbåtloven, der er promillegrensen i Norge 0,8 promille. 25. oktober 2018 ble det fremmet et Dok. 8 forslag av Krf om å senke denne grensen til 0,2 promille, som for førere av større båter og skip. Forslaget ble nedstemt av Stortinget 15 januiar 2019.

For større båter og skip er promillegrensen 0,2 promille. Det er regulert i sjølovens § 143 Alkoholpåvirkning m.m. Det er heller ikke anledning til å nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i tjenestetiden. Forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner. Du finner sjøloven her.

MA – Rusfri Trafikk mener at promillegrensen til sjøs skal være 0,2 promille, på lik linje med veitrafikken. Alkohol og båtføring hører ikke sammen.

Oppdatert august 2020