Bilde promille til sjøs

Hele 72 % av nordmenn mener vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien. En undersøkelse gjort for MA – Rusfri Trafikk sommeren 2017 av Kantar TNS Gallup, viser et overveldende flertall for å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2.

Norske velgere ser mye strengere på båtfyll enn flertallet på Stortinget. Folk flest mener altså at båt og drikking ikke hører sammen, og de ønsker samme promillegrense for båtførere som bilførere. Vi har jobbet for å få forandret promillegrensen til sjøs. Så sent som i januar 2019 stemte stortingsflertallet nei til et forslag fra Krf om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere. Det samme skjedde i 2015. Hele en av fem fritidsbåtførere innrømmer at de synes det er greit å drikke alkohol mens de kjører båt. Blant menn er andelen 29 prosent, mens bare ti prosent av kvinnene har samme holdning.

Undersøkelsen viser at befolkningen vil ha stor forståelse for en reduksjon av promillegrensen, slik blant annet svenskene har hatt suksess med. Dagens fritidsbåter er både store og svært hurtiggående. Båter som kan komme opp i 35-40 knop har et voldsomt skadepotensiale, og det er helt uforsvarlig at du lovlig skal kunne føre en slik båt etter å ha drukket tre-fire halvlitere med øl. Med 0,8 i promille er du såpass beruset at det ikke er noen som helst tvil om at både dømmekraften og reaksjonsevnen er svekket. Les mer om hvordan promillen virker her.

Utvalget i undersøkelsen er på 1175 personer, og er befolkningsrepresentativt, opplyser Kantar TNS Gallup.

Mangel på kunnskap
Samtidig avdekket undersøkelsen store kunnskapshull om alkoholgrensene for båtførere. Bare en av fire vet at den faktiske promillegrensen er på 0,8, mens 32 prosent tror at grensen er på 0,2 og ytterligere 32 pst tror at den er på 0,5.

Det er ganske oppsiktsvekkende at så mange ikke vet hvilke regler som gjelder for båtførere, men det er naturligvis positivt at de fleste tror at grensen er lavere enn den faktisk er. Dette styrker etter vår mening inntrykket av at politikerne er i kraftig utakt med befolkningen.

Lær mer om alkovett på sjøen her.

Ulykker med fritidsbåter
De siste 5 årene har 155 personer mistet livet i fritidsbåtulykker i Norge. Dette gir et gjennomsnitt på 31 personer pr år. Tallene er hentet fra Sjøfartsdirektoratet. I 2018 registrerte de 23 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter, noe som er seks færre enn i 2017. Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet var minst 6 av de døde påvirket av alkohol/rus i ulykkene i 2018, mot 10 i 2017, men direktoratet understreker at det sannsynligvis dreier seg om store mørketall ettersom en del av de døde ikke blir obdusert. I 2017 var det 29 personer som mistet livet i fritidsbåtulykker og i 27 personer i 2016. Statens havarikommisjon for transport kartla alle fritidsbåtulykker i 2018. Les rapporten her.

I 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere sikkerheten ved fritidsbåtbruk i et vidt perspektiv. Gruppen så også på promillegrensen til sjøs. Et solid flertall i arbeidsgruppen og høringsinstansene gikk inn for en reduksjon i promillegrensen til sjøs. Men etter en samlet vurdering kom Nærings- og fiskeridepartementet fram til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å endre promillegrensen for fritidsbåter. Rapporten og høringsuttalelsene kan du lese her.

I juni 2019 kom stortingsmelding nr. 30 (2018-2019) Samhandlng for betre sjøtryggleik ut. Desverre så går heller ikke regjeringen denne gang inn for å i det miste se på promillegrensen til sjøs. Du finner hele stortingsmeldingen her.

Promillegrensen for skip over 15 m
I Norge har vi to ulike promillegrenser for båt. For båter under 15 meter kan du maksimalt ha en promille på 0,8. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2.

Promillegrensen for fritidsbåter er regulert i småbåtloven, der er promillegrensen i Norge 0,8 promille. 25. oktober 2018 ble det fremmet et Dok. 8 forslag av Krf om å senke denne grensen til 0,2 promille, som for førere av større båter og skip.

For større båter og skip er promillegrensen 0,2 promille. Det er regulert i sjølovens § 143 Alkoholpåvirkning m.m. Det er heller ikke anledning til å nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i tjenestetiden. Forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner. Du finner sjøloven her.

MA – Rusfri Trafikk mener at promillegrensen til sjøs skal være 0,2 promille, på lik linje med veitrafikken. Alkohol og båtføring hører ikke sammen.

Oppdatert juni 2019