Ulykker med fritidsbåter

Ulykker med fritidsbåter

Publisert: 22. januar 2021

Forfatter: Anne-Beate Budalen

I perioden 2014 - 2020 mistet hele 193 personer livet i fritidsbåtulykker i Norge. Dette gir et gjennomsnitt på 27 personer pr år. I 2020 ble det registrert 20 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter, ti av disse skyldtes rus.

Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet var minst ti av de døde påvirket av alkohol/rus i ulykkene i 2020. I 2019 var det åtte personer. Direktoratet understreker at det sannsynligvis dreier seg om store mørketall ettersom en del av de døde ikke blir obdusert og noen blir aldri funnet.

I 2020 er det fire som pr dags dato har ukjent rus-status. I perioden 2015 til 2018 var rus-status ukjent på hele 55 prosent av de omkomne.

Statens havarikommisjon for transport kartla alle fritidsbåtulykker i 2018. Les rapporten her.

 

 

I 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere sikkerheten ved fritidsbåtbruk i et vidt perspektiv. Gruppen så også på promillegrensen til sjøs. Et solid flertall i arbeidsgruppen og høringsinstansene gikk inn for en reduksjon i promillegrensen til sjøs. Men etter en samlet vurdering kom Nærings- og fiskeridepartementet fram til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å endre promillegrensen for fritidsbåter. Rapporten og høringsuttalelsene kan du lese her.

I juni 2019 kom stortingsmelding nr. 30 (2018-2019) Samhandling for betre sjøtryggleik ut. Dessverre gikk heller ikke denne gang regjeringen inn for å vurdere reduksjon av promillegrensen til sjøs. Du finner hele stortingsmeldingen her.
Ønsker du å lese vårt høringsinnspill, finner du det her.