Helseattesten for førerrett etter fylte 80 år avvikles

Helseattesten for førerrett etter fylte 80 år avvikles

Nyheter

Publisert: 22. juni 2021

I februar i år vedtok Stortingsflertallet å avvikle ordningen med krav om helseattest for bilførere etter fylte 80 år.

Sammen med Trygg Trafikk, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Optikerforbundet og Personskadeforbundet er vi sterkt uenig i beslutningen. Vedtaket er både uansvarlig og uforsvarlig, og vi er redd det vil skje flere alvorlige trafikkulykker – noe som setter nullvisjonen på spill.

Vi reagerer sterkt på at Stortinget nå har vedtatt å gjennomføre vedtaket med virkning fra senest 1. august 2021. En slik prosess er ikke i tråd med utredningsinstruksen, som har som formål å legge et godt beslutningsgrunnlag for statlige tiltak og regelendringer og unngå uønskede virkninger. Konsekvensen av et forhastet vedtak vil mest sannsynlig bli flere trafikkulykker og tap av liv og helse.

Bilkjøring er teknisk krevende, samt at det innebærer et stort ansvar. Med alderen følger ofte sykdom og andre kognitive svekkelser som bidrar til at evnen til forsvarlig bilkjøring reduseres.

TØI har vist i to rapporter det siste halve året at det er de eldste bilførerne (75 år og eldre) som har høyest risiko, det gjelder både drepte og hardt skadde.

Det er derfor både uansvarlig og uforsvarlig å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere før konsekvensene av vedtaket er tilstrekkelig utredet og en alternativ ordning, som fanger opp både eldre og yngre trafikkfarlige bilførere, er på plass.