Nasjonal tiltaksplan 2022-2025

Nasjonal tiltaksplan 2022-2025

Nyheter

Publisert: 12. mars 2022

Forfatter: Nils Erik Gyland

11. mars 2022 ble nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 overrekt statsråd Jon-Ivar Nygård.

Hvert fjerde år legges den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet frem. Denne skal styrke samarbeidet mellom sentrale trafikksikkerhetsaktører. På den måten kan det utformes gode og faglig forankrede tiltak for økt trafikksikkerhet. Utgangspunktet for tiltaksplanen er Nasjonal Transportplan (NTP). Den sier at vi, i 2030, skal ha maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken.

MA – Rusfri Trafikk har gitt sine innspill til kapittel fem i tiltaksplanen som omhandler rusfeltet. Hovedmålene i kapittelet er at det innen 2026 skal være maksimalt:

  • 0,1 prosent av trafikkarbeidet som utføres under påvirkning av alkohol over 0,2 promille.
  • 0,4 prosent av trafikkarbeidet utføres under påvirkning av narkotika over straffbarhetsgrensen

Siden 2008 har tallene på rus i trafikken vært mer eller mindre uendret, i følge veikantundersøkelser. Den seneste undersøkelsen viste at 0,2 prosent av trafikkarbeidet utføres under påvirkning av alkohol over 0,2 promille. Samtidig utføres 0,8 prosent av trafikkarbeidet under påvirkning av narkotika. For å gi politi og andre instanser større mulighet til å stanse ruspåvirkede sjåfører, skal arbeidet med rustesting av alle førere som stoppes i kontroll intensiveres. Det innebærer blant annet et større fokus på kunnskapsbaserte og målrettede kontroller, samt skjerping av politiets rutiner med hensyn til rustesting av alle førere som er involvert i ulykker.

Dette er sjette gangen Statens vegvesen leder arbeidet med tiltaksplanen. Den er også utarbeidet av politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og flere storbykommuner. MA – Rusfri Trafikk og over 19 andre organisasjoner har også bidratt med sine innspill.

Økt myndighet til tollvesenet

Justis- og finansdepartementet ga i 2017 en arbeidsgruppe i oppgave å vurdere tollvesenets myndighet til å utføre alkohol- og rustester av førere. I dag er det kun politiet som har myndighet til dette. MA – Rusfri Trafikk vil arbeide for at tolletaten gis mulighet til å teste førere for ruspåvirkning. Dette er et viktig tiltak for å stanse farlige trafikanter ved Tollvesenets kontroller, uten at man må avvente til politi ankommer stedet. Saken har vært ute på høring og fristen er nå gått ut. Dette er imidlertid ikke avklart i Justisdepartementet enda. Likevel tyder mye på at det vil komme en lovendring som tillater tollvesenet rustesting.

Alkolåsprogram

Daglig kjøres det 140 000 turer av ruspåvirkede førere i Norge. Disse utgjør stor risiko i trafikken. Av de som likevel mister førerkortet etter ruspåvirket kjøring, så fortsetter mange å kjøre uten sertifikat. MA – Rusfri Trafikk har i flere år arbeidet for et alkolåsprogram som innebærer at promilledømte får mulighet til å installere alkolås i stedet for å miste førerkortet, dersom vedkommende vurderes som egnet. I tiltaksplanen står det derfor oppført at vi vil samarbeide med de øvrige aktørene i Rusforum for å utrede muligheten for et alkolåsprogram i Norge. Dette innebærer også at vi vil gjennomføre et forprosjekt der alkolås blir vurdert som et alternativt vilkår til førerrett for personer med alkoholproblemer.

Spørreundersøkelse

Selv om alkohol utgjør den største faren i trafikken, så medfører det også stor risiko å kjøre i narkotikarus. De seneste årene har antall analyserte blodprøver der det påvises THC (virkestoffet i cannabis) økt. For å møte denne utfordringen kreves det informasjon om befolkningens holdninger til narkotiske stoffer. Vi trenger økt kunnskap om hva folk vet om stoffene, hvordan de fungerer på kroppen, og hvilken fare de utgjør i trafikken. MA – Rusfri Trafikk har derfor gjennomført en spørreundersøkelse om dette, sammen med vår svenske søsterorganisasjon (MHF). Undersøkelsen omfatter respondenter i Norge og Sverige.

Svarene på undersøkelsen, kan du lese her.

 

MA - Rusfri Trafikk sine innspill

  • Vi vil arbeide for at Tolletaten gis mulighet til å teste førere for ruspåvirkning.
  • Vi vil, i samarbeid med de øvrige aktørene i Rusforum, utrede muligheten for implementering av alkolås som et alternativ til tap av førerretten for promilledømte.
  • Vi vil, i samarbeid med de øvrige aktørene i Rusforum, gjennomføre et forprosjekt som vurderer implementering av alkolås som et alternativt vilkår for førerrett for personer med alkoholproblemer.
  • Vi vil sammen med MHF i Sverige gjennomføre en spørreundersøkelse for å avdekke personers holdning til ruspåvirkning av cannabis og bilkjøring gjennom tre år.