Nå kan tolletaten teste deg for ruskjøring

Nå kan tolletaten teste deg for ruskjøring

Pressemeldinger

Publisert: 24. mai 2023

Frem til i dag har det kun vært politiet som kan foreta rustesting av motorførere. Nå er det også Tolletaten sin tur til å fjerne farlige trafikanter fra veiene.

Endringen i vegtrafikkloven er nå et faktum, etter at det ble votert over i stortinget tirsdag, 23. mai. Organisasjonen MA – Rusfri Trafikk har arbeidet for dette i flere år, og jubler over lovendringen.

– Vi er svært glade for vedtaket, sier generalsekretær, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. Vi har stått på for dette i lang tid og det viser at regjeringen tar Nullvisjonen på alvor. Alkohol er blant enkeltfaktorene som øker risikoen for trafikkulykker mest. At tollerne kan bidra til å hindre dette, er et stort steg fremover.

Lovsaken er nå ferdigbehandlet i Stortinget. Dermed etableres det ny hjemmel i § 22 c i vegtrafikkloven. Rustesting kan imidlertid kun gjennomføres i forbindelse med Tolletatens ordinære kontrollvirksomhet. De kan derfor ikke gjennomføre egne kontroller kun rettet mot ruskjøring, da dette er politiets jobb.

– For det første kan det ha en forebyggende effekt å vite at tolletaten har mulighet til å ta rustester. Vi vet at oppdagelsesfare er et sterkt virkemiddel. For det andre vil det selvfølgelig også stanse flere farlige trafikanter på vei inn i Norge. Det er veldig positivt, fortsetter Kristoffersen.

Ser til nabolandet

I Sverige har Tollvesenet hatt denne muligheten siden 2008 og tall viser at de stopper rundt 300 førere i måneden.

– Dette er et viktig tiltak for å stanse mulige promillekjørere, uten at man må avvente til politi ankommer stedet. Det har lenge tydet på at det vil komme en lovendring som tillater dette, men vi har ikke kunnet juble før nå. Dette er en stor og viktig dag for trafikksikkerheten, avslutter Kristoffersen.

Det har også blitt vedtatt en endring i vegtrafikkloven § 17. Det betyr at avregistrerte kjøretøy med kjennemerke påmontert, også faller inn under forbudet i bestemmelsen om hensetting av uregistrerte kjøretøy.

Se bakgrunn for saken her ⇓

Bakgrunn for saken

I den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg (2018-2021), fikk Tolldirektoratet og Politidirektoratet i oppdrag å vurdere Tolletatens mulighet til å gjennomføre promilletesting ved utøvelse av tollkontroll. Frem til nå har det kun vært politiet som har hatt myndighet til dette.

 

Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet i mai 2018, med anbefaling om at Tolletaten blir gitt slik myndighet.

Samferdselsdepartementet foreslår i Prop. 59 L (2022–2023) endringer i vegtrafikkloven for å etablere hjemmelsgrunnlag for Tolletaten til å utføre testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Der skriver de: Ruspåvirket kjøring er fortsatt en av hovedutfordringene i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge – det er behov for nye tiltak som styrker kontrollvolumet.