Foto: Knut Opeide SVV

04.09.17

Alkohol fremdeles verstingen

En vegkantundersøkelse er nylig gjennomført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med politiet. Der ble forekomsten av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler målt  i spyttprøver fra tilfeldige førere på Østlandet. Resultatet viser reduksjon i omfanget av kjøring etter bruk av narkotika eller trafikkfarlige legemidler.

Men en finner desverre ingen forandring i omfanget av de som er påvirket av alkohol.

Undersøkelsen viser at alkohol er like vanlig i trafikken i dag som i 2008-09. I 2016 var rus involvert i 23 % av alle dødsulykker (29 ulykker), men vi vet at dette tallet trolig er for lavt. Det reelle tallet ligger nok nærmere 30 %, da det ikke foretas utvidet blodprøve eller obduksjon av alle drepte i trafikken. I 17 av de 29 dødsulykkene i fjor hadde førerne alkohol alene eller sammen med andre rusmidler. Til sammen i disse 17 ulykkene var det 19 som ble drept, 3 som ble hardt skadd, 6 lettere skadd og 3 kom fysisk uskadd fra ulykken.

Det er gledelig at antallet som kjører med andre rusmidler enn alkohol går ned, men tallene viser at det fortsatt er viktig å fokusere på tiltak mot fyllekjøring, gjennom politikontroller og andre virkemidler som alkolås, opplæring og holdningskampanjer.

Bruk av andre rusmidler enn alkohol blant tilfeldige bilførere er redusert på Østlandet

Forekomst av narkotika ble redusert fra 2,0 % til 1,6 % fra forrige studie i 2008-9, mens forekomst av trafikkfarlige legemidler ble redusert fra 3,3 % til 2,2 %. I denne undersøkelsen ble det ikke tatt hensyn til at de fleste som hadde trafikkfarlige legemidler i blodet, hadde lave nivåer i samsvar med resept, og ville derfor ikke ha blitt straffet dersom politiet hadde tatt prøve av dem. Men det var økning i bruk av narkotika blant menn i aldersgruppen 35-44 år, spesielt for cannabis.

- Vi ble overrasket fordi vi hadde forventet en økning: Politiet sender inn flere og flere prøver av bilførere som er påvirket av narkotika eller trafikkfarlige legemidler, sier prosjektleder for undersøkelsen, Hallvard Gjerde ved seksjon for rusmiddelforskning ved Oslo universitetssykehus, til NRK.

Tabell artikkel vegkantundersøkelse 2017

 

1Amfetamin, metamfetamin, kokain og omdannelsesproduktet benzoylecgonin, ecstasy, heroin-markøren 6-monoacetylmorfin og THC (cannabis). 2Alprazolam, diazepam, flunitrazepam, klonazepam, kodein, metadon, morfin, nitrazepam, oksazepam, zolpidem, zopiklon.

Tabell 1: Andel førere som hadde alkohol, illegale stoffer eller trafikkfarlige legemidler i spyttprøverfra tilfeldige motorvognførere på Østlandet i 2008-9 og 2016-17. Kilde: Folkehelseinstituttet, Vegkantundersøkelsen 2017

FHI-rapporten i sin helthet.